Eksperci doradzają za darmo wnioskodawcom i beneficjentom PROW 2007-2013

Rolnicy, którzy złożyli w ARiMR wnioski o przyznanie wsparcia z PROW 2007-2013 mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy ekspertów, jeżeli zostaną poproszeni przez Agencję o złożenie wyjaśnień. W całej Polsce, z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powstało 17 Zespołów Ekspertów, które zaczęły pomagać rolnikom i innym beneficjentom Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przygotowaniu uzupełnień lub wyjaśnień do złożonych wniosków o przyznanie pomocy, wypłatę wsparcia czy jego prawidłowe rozliczenie.

Reklamy

Chodzi o wnioski złożone w ARiMR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wstępnie uznanym grupom czy organizacjom producentów owoców i warzyw.

Zespoły ekspertów bezpłatnie pomagają wnioskodawcom, którzy ubiegali się w ARiMR o przyznanie m.in. pomocy w ramach następujących działań finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013:

Ułatwianie startu młodym rolnikom;

Modernizacja gospodarstw rolnych;

Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej (tylko Centrum Doradztwa Rolniczego);

Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych;

Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW);

Program rolnośrodowiskowy;

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne;

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie różnicowania w kierunku działalności nierolniczej;

Grupy producentów rolnych;

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

 

Doradcy pomagają w prawidłowym rozliczeniu otrzymanego wsparcia. Pomagają zebrać i właściwie przygotować do przedstawienia dokumenty, które świadczą o przebiegu realizowanych przez wnioskodawców inwestycji. Udzielają także porad jak poprawnie udokumentować i rozliczyć poniesione przez beneficjentów koszty wykonanych operacji.

Eksperci pomogają również w przygotowywaniu wniosków o dokonanie zmian umów o przyznanie pomocy, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Doradzają jak napisać odpowiedzi na zastrzeżenia Agencji dotyczące dokumentów złożonych o przyznanie lub wypłatę pomocy.

Zespoły ekspertów pomogają przygotowywać odpowiedzi lub uwagi do protokołów czy raportów z kontroli przeprowadzonej u wnioskodawców lub beneficjentów pomocy. Doradzają także wnioskodawcom czy beneficjentom w sprawach dotyczących zwrócenia przez nich Agencji pomocy finansowej czy nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.

 

Zespoły ekspertów pomagają bezpłatnie wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw lub uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw.

Zakres takiej pomocy obejmuje:

a) wprowadzanie zmian w planach dochodzenia do uznania grup producentów owoców i warzyw;

b) przygotowywanie programów operacyjnych uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz wprowadzania do nich zmian;

c) przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej;

d) przygotowanie prawidłowego udokumentowania realizacji inwestycji zapisanych w planie dochodzenia do uznania;

e) przygotowanie odpowiedzi na pisma ARiMR dotyczące opiniowania planów dochodzenia do uznania, zatwierdzania programów operacyjnych lub przyznania pomocy finansowej, w tym przygotowywania odwołań w przypadku niekorzystnych decyzji oraz zaplanowanie odpowiednich działań naprawczych;

f) przygotowywanie odpowiedzi lub zastrzeżeń do protokołów (raportów) z kontroli u wnioskodawców i beneficjentów;

g) doradzanie w sprawach dotyczących zwrotu przez wnioskodawców do Agencji pomocy finansowej lub oddania nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.

 

Centrum Doradztwa Rolniczego i Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa ściśle współpracują z ARiMR w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez nie usług na rzecz rolników i innych beneficjentów korzystających ze wsparcia udzielanego im za pośrednictwem Agencji.

Szczegółowe informacje na temat możliwości otrzymanego wsparcia doradczego i jego zakresu można uzyskać w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz Oddziałach Regionalnych ARiMR.