LubieHrubie.pl » Powiat

A A A

Porady prawne: Dopłaty do ekosamochodów

Dodał: mae

Data dodania: 2019-12-01

Od dnia 28 listopada 2019 obowiązuje rozporządzenie w sprawie wsparcia zakupu przez osoby fizyczne pojazdów niskoemisyjnych tj. wykorzystujących do napędu energię elektryczną wytworzoną z wodoru lub wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną.

Reklama

 

Program jest skierowany wyłącznie do tych osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, przy czym nie chodzi tu tylko o wyłączenie możliwości zakupu „na działalność gospodarczą”, ale również dla celów prywatnych. Każda osoba ubiegająca się o refundację kosztów zakupu samochodu składa bowiem oświadczenie, iż nie prowadzi działalności gospodarczej.

Ustawodawca wprowadził pewne ograniczenia. Maksymalna wysokość dopłaty wynosi:

1. w przypadku samochodów elektrycznych 30% ceny, jednak nie więcej niż 37 500 zł, równocześnie cena samochodu nie może przekraczać 125 000 zł;

2. w przypadku zakupu samochodów na energię z wodoru 30% ceny, ale nie więcej niż 90 000 zł, przy cenie pojazdu nie wyższej niż 300 000 zł. Wsparcie nie być łączone ze środkami z innych źródeł publicznych ( w tym środków unijnych).

Dotacja dotyczy wyłącznie kupna nowego samochodu kategorii M1 (o której mowa w załączniku nr 2 do ustawy prawo o ruchu drogowym).

Przez co najmniej dwa lata od zakupu nabywca samochodu nie może go zbyć, pojazd musi być zarejestrowany na terytorium Polski oraz ubezpieczony od uszkodzeń, zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży. W wypadku naruszenia tych obowiązków pieniądze podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak od zaległości podatkowych.

Wsparciem mogą być objęte samochody zakupione po ogłoszeniu pierwszego naboru ( po wejściu w życie rozporządzenia), zaś w przypadku kolejnych naborów kupione po dniu zakończenia poprzedniego naboru do dnia zakończenia ogłoszonego naboru. Pierwszy nabór ma być ogłoszony w połowie grudnia 2019 roku.

Jak uzyskać dotację:

  1. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej(NFOŚIGW)należy złożyć wniosek zawierający ściśle określone dane i oświadczenia,

  2. następnie zawierana jest umowa o udzielenie wsparcia,

  3. nie później niż w ciągu 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy należy złożyć kopie: faktury zakupu pojazdu, dowodu rejestracyjnego oraz polisy ubezpieczenia,

  4. środki wypłacane są po złożeniu wyżej wskazanych dokumentów, jeżeli w danym naborze zabraknie środków, nabywca otrzyma środki w następnym naborze w pierwszej kolejności.

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK 

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36 

www.dabekkusik.pl 

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie

Podziel się:
« wstecz