LubieHrubie.pl » Powiat

A A A

Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej

Dodał: may

Data dodania: 2019-09-09

Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie zaprasza dzieci i młodzież z terenu powiatu hrubieszowskiego do udziału w Powiatowym Konkursie Wiedzy Ekologicznej pod tytułem "Formy i elementy ochrony przyrody w powiecie hrubieszowskim".

Reklama

 

REGULAMIN

Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej

"Formy i elementy ochrony przyrody w powiecie hrubieszowskim"

 

1. Organizatorem Konkursu jest Powiat Hrubieszowski  we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu PowiatuHrubieszowskiego w następujących kategoriach wiekowych:

I kategoria – 6 – 10 lat,

II kategoria – 11 – 15 lat,

III kategoria – 16 – 19 lat;

 

3. Celem konkursu jest:

-  poszerzenie wiedzy ekologicznej,

- poznanie form ochrony przyrody  oraz walorów przyrodniczych powiatu hrubieszowskiego,

- uświadomienie różnorodności biologicznej powiatu hrubieszowskiego,

- podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej: współistnienia społeczności lokalnych i obszarów cennych przyrodniczo,

- uświadomienie konieczności zachowania szczególnie cennych przyrodniczo obszarów powiatu.

- zwiększenie atrakcyjności turystycznej powiatu hrubieszowskiego;

 

4. Organizacja konkursu.

- Konkurs przebiega jednoetapowo.

- Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy składać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu w terminie do 16 września 2019 roku w sekretariacie Starostwa lub w Wydziale Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska, pokój nr 12. Formularz można również przesłać w formie skanu na adres e-mail: srodowisko@powiathrubieszow.pl

- Konkurs zostanie przeprowadzony 20 września 2019 roku, o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie. Będzie polegał na rozwiązaniu testu dotyczącego form ochrony przyrody występujących na terenie powiatu hrubieszowskiego. Zakres materiału: ustawa z dnia 16 kwietnia 2019 roku o ochronie przyrody ( t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1614), Program Ochrony Środowiska dla Powiatu hrubieszowskiego - kwiecień 2019 dostępny na BIP Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie – Powiat hrubieszowski – zakładka Ochrona środowiska, Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody – crfop.gdos.gov.pl. Odbędzie się w trzech grupach wiekowych: I kategoria – 6 – 10 lat, II kategoria – 11 – 15 lat, III kategoria – 16 – 19 lat;

- Uczestnicy będą rozwiązywali test składający się z:  15 – 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru (w zależności od  grupy wiekowej) punktowanych 0-1 oraz pytań otwartych (max. 1 pytanie na test) punktowanych 0-6. Czas trwania testu – 60 minut.

- Oceną zajmie się niezależna komisja powołana przez Organizatora, złożona z jego przedstawicieli. Komisja dokona oceny i wyłoni zwycięzców konkursu w trzech grupach wiekowych  oraz przyzna ewentualne wyróżnienia.

- Ogłoszenie oraz wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie oraz w serwisie społecznościowym Facebook.

 

5. Nagrody w konkursie.

- Organizatorzy Konkursu przewidują w każdej kategorii wiekowej dla 3 najlepszych uczniów nagrody rzeczowe, dla wyróżnionych  i pozostałych uczestników - upominki.

- Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród  nastąpi w trakcie obchodu jubileuszu 590-lecia Powiatu Hrubieszowskiego – 27 września 2019 roku  podczas konferencji naukowej dotyczącej omówienia zagadnień związanych z formami ochrony przyrody w Powiecie Hrubieszowskim.

 

6. Postanowienia końcowe.

- Organizator prowadzi archiwum, w którym będą przechowywane dokumenty związane z organizacją Konkursu, protokoły oraz prace uczestników. Prace  będą przechowywane przez 1 rok licząc od daty przeprowadzenia Konkursu.

- Biorąc udział w Konkursie, uczestnicy akceptują zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

- Udział w konkursie jest bezpłatny.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Organizator Konkursu.

- Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie Internetowej.

 

Konkurs zorganizowano dzięki współfinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.


Podziel się:
« wstecz