Informacja dla mieszańców Gminy Horodło

Gmina Horodło

Reklamy

Wójt Gminy Horodło informuje, iż zgodnie z obowiązującym „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Horodło na lata 2007-2032” mieszkańcy gminy (osoby fizyczne) mogą ubiegać się o sfinansowania w 2011 kosztów demontażu…

… transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz własnych Gminy Horodło.

W związku z powyższym osoby zainteresowane wyminą pokrycia dachowego w roku 2011w terminie do 30.09.2010r. (włącznie) winni złożyć do Urzędu Gminy Horodło pokój numer 8 (pierwsze piętro) wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł władania nieruchomością na której znajduje się budynek.

Info:
Maria Błaziak
UG w Horodle