Obowiązek wymiany dowodów osobistych

W związku ze zmianą ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz.993 z poźn. zm.) na osobach posiadających dowody osobiste ciąży obowiązek wymiany dowodu osobistego w przypadku:

Reklamy

1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym – wniosek należy złożyć w terminie do 14 dni;

2. uszkodzenia, utraty dowodu osobistego – wniosek należy złożyć niezwłocznie;

3. upływu terminu ważności dowodu osobistego – wniosek należy złożyć nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

W razie nie dopełnienia obowiązku wymiany dowodu osobistego zostanie on unieważniony z urzędu, odpowiednio:

1. po upływie 3 miesięcy od zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym (w przypadku obywateli polskich przebywających za granica termin o którym mowa wynosi 4 miesiące);

2. z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

Dowody zgłoszone jako utracone, zniszczone zostaną unieważnione z dniem dokonania zgłoszenia.

Wójt Gminy
Jan Mołodecki