Region: Weź udział w projekcie „Wieloaspektowość w pracy terapeutycznej”

Projekt skierowany jest do nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, mutyzmem, dysleksją, zaburzeniami mowy, zamieszkałymi na terenie województwa lubelskiego.

Reklamy

Już 16 sierpnia 2013r. ruszył projekt „Wieloaspektowość w pracy terapeutycznej”. Zadanie zostało finansowane przezRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, z dotacjiWojewództwa Lubelskiego ze środków PFRON. 

Projekt skierowany jest do nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, mutyzmem, dysleksją, zaburzeniami mowy, zamieszkałymi na terenie województwa lubelskiego.

Zadanie to ma na celu podniesienie kwalifikacji osób bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji i edukacji społecznej dzieci i młodzieży z dysleksją, autyzmem i innymi niepełnosprawnościami.

W ramach tego projektu Stowarzyszenie zorganizuje trzy szkolenia dla nauczycieli:

1) „Stymulacja mechanizmów prawej i lewej półkuli”  – prowadzący dr Marta Korendo, filolog języka polskiego oraz logopeda, adiunkt krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Osoba, która prowadzi terapię dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, upośledzonych i zagrożonych dysleksją. Bada także rozwój systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. W szczególny sposób interesuje się rozwojem systemu językowego osób niesłyszących oraz wpływem języka migowego na język werbalny. Ostatnio rozpoczęte badania dotyczą specyfiki rozwoju języka dzieci z zespołem Aspergera i mają na celu stworzenie nowych kryteriów diagnozowania tego zaburzenia. Szkolenie odbędzie się 21 września 2013r.

2) „Metody badania zagrożenia dysleksją” – prowadzący dr Marta Korendo. Szkolenie odbędzie się 22 września 2013r.

3) Trudne zachowanie – pozytywne podejście, kierowanie zachowaniem dziecka z autyzmem – prowadzący  Jadwiga Barbara Laliczyńska-Babczyk, oligofrenopedagog, terapeuta-praktyk, ukończone Studium Pomocy Osobom Autystycznym i Ich Rodzinom, Prowadzi cykl szkoleniowy z zakresu pomocy psychologicznej i superwizji – NPDN SYNAPSIS, Kurs „Metodyka prowadzenia szkoleń z zakresu autyzmu – NPDN SYNAPSIS. Kursy kwalifikacyjne  dla nauczycieli z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Edukacji Uczniów z Autyzmem  prowadzone od 2009 r. przez Centrum Edukacji MENTOR w Mońkach. Pedagog specjalny w Skarżysku Kamiennej.  Szkolenie odbędzie się w dniach 5-6 października 2013r. 
 

W każdym z trzech powyższych szkoleń może wziąć udział maksymalnie 30 nauczycieli. Szkolenia odbędą się w pomieszczeniach Powiatowego Zespołu Szkolno – Wychowawczego w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16 A. 

4) „Wprowadzenie ucznia z autyzmem w system szkolny” – prowadzący  Jadwiga Barbara Laliczyńska-Babczyk. Szkolenie dla kadry zarządzającej placówkami dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem odbędzie się w dniach 4-5 października 2013r. Szkolenie odbędzie się w Hotelu „Jagiełło” w Hrubieszowie.

Koszt jaki ponosi uczestnik to opłata 40 zł, którą należy uiścić po otrzymanej informacji o zakwalifikowaniu na dane szkolenie. Ponadto uczestnik ponosi koszty dojazdu na szkolenie. 

Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest wypełnienie i podpisanie kart zgłoszeniowych na każde interesujące Państwa szkolenie oraz podpisanie niniejszego regulaminu i przesłanie wszystkich dokumentów faxem pod nr 846962455 oraz w wersji drukowanej na adres: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom ,, Mamy Siebie” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Hrubieszowie ul. Zamojska 16a, 22-500 Hrubieszów z dopiskiem „Wieloaspektowość pracy terapeutycznej”. 

Rekrutacja trwa od 07 września do 17 września 2013r. Spotkanie komisji rekrutacyjnej odbędzie się 17 września 2013r.

 

regulamin i karty zgłoszeniowe»