Usługi psychologiczne i terapeutyczne w gminie Dołhobyczów

Dołhobyczów

Reklamy

Wójt Gminy Dołhobyczów Józef Demendecki oraz wykonawca usługi integracji społecznej w Gminie Dołhobyczów firma KROPEK Magdalena Łaszkiewicz zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Dołhobyczów do skorzystania z oferty bezpłatnego punktu konsultacyjnego, w ramach którego będą świadczone usługi psychologiczne i terapeutyczne.

Punkt konsultacyjny czynny będzie od 9 sierpnia do końca września zawsze w poniedziałki i wtorki od godziny 9.00 do 15.00.

W ramach usługi integracji społecznej zrealizowane zostaną także warsztaty weekendowe dla dzieci i młodzieży z Gminy Dołhobyczów w dniu 21.08.2010 (Sobota) i 22.08.2010 (Niedziela).

Usługi psychologiczne, terapeutyczne oraz warsztaty weekendowe dla młodzieży odbywać się będą w Gminnym Ośrodku Kultury w Dołhobyczowie ul. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów.

Szczegółowych informacji na temat świadczonych usług udziela Pani Katarzyna Banaszek – specjalista d.s. realizacji projektów i szkoleń z firmy KROPEK, pod numerami telefonów: 84 696 59 09 i 508 936 366.

Więcej informacji także pod adresem www.dolhobyczow.pl.

Usługi utworzenia punktu konsultacyjnego w Gminie Dołhobyczów, realizowane są w ramach dotacji ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) – program integracji społecznej.

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowy program prowadzonych usług i serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

RAMOWY PROGRAM ŚWIADCZONYCH USŁUG

Dzień 09.08.2010 (Poniedziałek) i 10.08.2010 (Wtorek)
PUNKT KONSULTACYJNY Spotkanie z psychologiem szkolnym

1. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce:
– wstępne rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce.
– prowadzenie poradnictwa w zakresie pomocy uczniom i rodzicom.

2. Udzielanie pomocy uczniom sprawiającym trudności wychowawcze:
– wstępne rozpoznawanie przyczyn zaburzeń zachowania i trudności wychowawczych.
– kierowanie do badań w odpowiedniej placówce specjalistycznej wraz z opinią
– udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach społecznych i rodzinnych.
– prowadzenie indywidualnej lub grupowej terapii z uczniami
– prawa ucznia

Dzień 16.08.2010 (Poniedziałek) i 17.08.2010 (Wtorek)
PUNKT KONSULTACYJNY Spotkanie z terapeutą pedagogiem

1. Wczesna diagnoza trudności szkolnych u dzieci w tym dysleksji, dysgrafii, dysortografii czy dyskalkulii za pomocą specjalistycznych testów oraz propozycja skutecznej terapii.

2. Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensayjne dla dzieci i młodzieży.

3. Terapia pedagogiczna uczniów z ADHD i zaburzeniami zachowania.

4. Mnemotechniczny trening ortograficzny.

5. Zajęcia poprawiające pamięć i koncentrację uwagi.

6. Ocena dojrzałości szkolnej dzieci i młodzieży.

7. Ćwiczenia ułatwiające komunikację interpersonalną dla dzieci i osób dorosłych.

8. Warsztaty radzenia sobie z agresją i stresem.

9. Warsztaty poprawnej komunikacji – mediacja z osobą trudną.

10. Prawa ucznia z zaburzeniami funkcji uczenia się i zachowania.

Dzień 21.08.2010 (Sobota) i 22.08.2010 (Niedziela) WARSZTATY WEEKENDOWE DLA MŁODZIEŻY Z ZAKRESU TERNINGU INTERPERSONALNEGO

Trening umiejętności interpersonalnych dla młodzieży.

I. Komunikacja interpersonalna Komunikacja werbalna a inne sposoby komunikacji. Rodzaje komunikacji. Perswazja i manipulacja – jak stosować i jak rozpoznawać. Aktywne słuchanie. Trudne pytania, trudni rozmówcy, spory i kłótnie. Autoprezentacja i kreowanie pozytywnego wizerunku. Kształtowanie zachowań asertywnych.

II. Sposoby radzenia sobie ze stresem
Istota stresu, czym jest stres? Stres, jako czynnik zaburzający równowagę psychofizyczną. Zrozumienie przyczyn stresu. Symptomy ostrzegawcze stresu. Strategie radzenia sobie ze stresem. Dostosowanie strategii eliminacji do typu stresora i osobowości. Metody asertywnego porozumiewania się -jak odmawiać, prosić…

III. Zarządzanie czasem w warunkach szkolnych

IV. Warsztaty kreatywności

V. Szkoła mediacji – jak bezkonfliktowo komunikować się z rodzicami/nauczycielami

Dzień 23.08.2010 (Poniedziałek) i 24.08.2010 (Wtorek)
PUNKT KONSULTACYJNY Spotkanie z logopedą

1. Warsztaty kształtowania prawidłowej mowy w przedszkolu i w szkole. Badanie stopnia rozwoju mowy u dzieci i osób dorosłych pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym.

2. Sposoby doskonalenia mowy już ukształtowanej.

3. Sposoby usuwania powszechnych wad mowy.

4. Nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej braku lub utraty.

5. Sposoby usuwania zaburzeń głosu.

6. Sposoby usuwania trudności w poprawnym czytaniu i pisaniu.

7. Nauczanie mowy dzieci z upośledzeniem umysłowym lub uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego.

8. Kształtowanie i rozwój mowy osób wykazujących zaburzenia słuchu oraz postępowaniem z tymi osobami.

Dzień 30.08.2010 (Poniedziałek) i 31.08.2010 (Wtorek)
PUNKT KONSULTACYJNY Spotkanie z fizjoterapeutą

Problematyka dotycząca zagadnienia bólu
Metody zwalczania oraz zmniejszania dolegliwości bólowych
Badanie i postępowanie przy bólach odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Badanie i postępowanie przy bólach odcinka szyjnego kręgosłupa
Leczenie farmakologiczne lekkich zespołów bólowych
Zespoły przeciążeniowo – bólowe w obrębie obręczy barkowej
Zespoły przeciążeniowo – bólowe kończyn górnych
Metody leczenia oraz zapobiegania urazom w obrębie KKGG
Zaopatrzenie ortopedyczne – informacje ogólne
Zaopatrzenie ortopedyczne stosowane w obrębie KKGG oraz kręgosłupa
Zasady refundacji leczenia przez NFZ
Zespoły przeciążeniowo – bólowe w obrębie obręczy biodrowej
Zespoły przeciążeniowo – bólowe kończyn dolnych
Metody leczenia oraz zapobiegania urazom w obrębie KKDD
Nauka wypełniania wniosków PEFRON
Zaopatrzenie ortopedyczne stosowane w obrębie KKDD
Przedstawienie oraz omówienie praw pacjenta
Przedstawienie problematyki udaru mózgu oraz zawału mięśnia sercowego
Zasady opieki nad osobą leżącą

Dzień 06.09.2010 (Poniedziałek) i 07.09.2010 (Wtorek)
PUNKT KONSULTACYJNY Spotkanie z pedagogiem terapeutą
(pedagogika resocjalizacyjna i rewalidacyjna)

1. Terapia uzależnień osób dorosłych i młodzieży oraz osób współuzależnionych i DDA (dorosłych dzieci alkoholików).

2. Terapia dzieci sprawiających problemy wychowawcze oraz osób dorosłych mających problemy z poprawnym zachowaniem się w społeczeństwie.

3. Terapia rewalidacyjna dzieci, młodzieży i dorosłych z określonym stopniem niepełnosprawności umysłowej i fizycznej. Sposoby postępowania i rehabilitacji. Terapia zajęciowa.

4. Terapia pedagogiczna dla osób żyjących, na co dzień z osobą przewlekle chorą.

5. Terapia przemocy w rodzinie i najbliższym otoczeniu. Sposoby postępowania. Prawa osób poszkodowanych.

6. Udzielanie informacji na temat możliwości zaopatrzenia w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny ze środków PFRON oraz innych funduszy.

7. Prawa osób uzależnionych i niepełnosprawnych.

Dzień 13.09.2010 (Poniedziałek) i 14.09.2010 (Wtorek)
PUNKT KONSULTACYJNY Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej z ćwiczeniami na fantomie

1. Podstawowe zasady i pojęcia związane z pierwszą pomocą. Etapy udzielania Pierwszej Pomocy

2. Ocena sytuacji. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Bezpieczeństwo ratownika i postronnych

3. Ocena czynności życiowych i postępowanie z nieprzytomnym. Rozpoznanie urazu i badanie oddechu. Wezwanie pomocy /teoria i ćwiczenia/

4. Resuscytacja /teoria i ćwiczenia/

5. Pozycja boczna ustalona /teoria i ćwiczenia/

6. Urazy głowy, klatki piersiowej i brzucha, krwotok zewnętrzny i wewnętrzny, amputacje, ciało obce /teoria i ćwiczenia z opatrywania ran/

7. Złamania, uraz kręgosłupa /teoria i postępowanie/

8. Oparzenia, padaczka, zakrztuszenie, zatrucia /teoria i postępowanie/

Dzień 20.09.2010 (Poniedziałek) i 21.09.2010 (Wtorek)
PUNKT KONSULTACYJNY Warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej i opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną w domu z ćwiczeniami na fantomie

1. Podstawowe zasady i pojęcia związane z pierwszą pomocą. Etapy udzielania Pierwszej Pomocy

2. Ocena sytuacji. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Bezpieczeństwo ratownika i postronnych

3. Ocena czynności życiowych i postępowanie z nieprzytomnym. Rozpoznanie urazu i badanie oddechu. Wezwanie pomocy /teoria i ćwiczenia/

4. Resuscytacja /teoria i ćwiczenia/

5. Pozycja boczna ustalona /teoria i ćwiczenia/

6. Urazy głowy, klatki piersiowej i brzucha, krwotok zewnętrzny i wewnętrzny, amputacje, ciało obce /teoria i ćwiczenia z opatrywania ran/

7. Złamania, uraz kręgosłupa /teoria i postępowanie/

8. Oparzenia, padaczka, zakrztuszenie, zatrucia /teoria i postępowanie/

9. Właściwa opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną.

Dzień 27.09.2010 (poniedziałek) i 28.09.2010 (wtorek)
PUNKT KONSULTACYJNY Spotkanie z fizjoterapeutą

Problematyka dotycząca zagadnienia bólu
Metody zwalczania oraz zmniejszania dolegliwości bólowych
Badanie i postępowanie przy bólach odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Badanie i postępowanie przy bólach odcinka szyjnego kręgosłupa
Leczenie farmakologiczne lekkich zespołów bólowych
Zespoły przeciążeniowo – bólowe w obrębie obręczy barkowej
Zespoły przeciążeniowo – bólowe kończyn górnych
Metody leczenia oraz zapobiegania urazom w obrębie KKGG
Zaopatrzenie ortopedyczne – informacje ogólne
Zaopatrzenie ortopedyczne stosowane w obrębie KKGG oraz kręgosłupa
Zasady refundacji leczenia przez NFZ
Zespoły przeciążeniowo – bólowe w obrębie obręczy biodrowej
Zespoły przeciążeniowo – bólowe kończyn dolnych
Metody leczenia oraz zapobiegania urazom w obrębie KKDD
Nauka wypełniania wniosków PEFRON
Zaopatrzenie ortopedyczne stosowane w obrębie KKDD
Przedstawienie oraz omówienie praw pacjenta
Przedstawienie problematyki udaru mózgu oraz zawału mięśnia sercowego
Zasady opieki nad osobą leżącą