REKLAMA

C3 Stropy Hrubieszów

LubieHrubie.pl » Wiadomości

A A A

Cuda i dziwy w HSM

Dodał: mac

Data dodania: 2007-06-20

Poniższy tekst otrzymałem od jednego z członków Rady Nadzorczej HSM i jest on w całości, wraz z tytułem – cytatem.

Reklama

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w Art. 54 mówi o wolności wyrażania swoich poglądów, pozyskiwania informacji i ich rozpowszechniania.


Ponieważ działalność spółdzielni ma być jawna, wyjaśnienia i ujawnienia wymagają następujące fakty...


Korzyści członków Rady Nadzorczej
Pozyskiwanie za pomocą „korzyści ukrytych” członków Rady Nadzorczej. Być może trzeba ujawnić, kto z członków RN otrzymuje i jakie gratyfikacje od Zarządu HSM i w jakiej postaci?


Członek Rady – przyznaje się do tego, że otrzymał takie korzyści w wysokości 1370 zł w sposób zakamuflowany i ukryty w „rozliczeniu indywidualnym” za c.o. Było to działanie mające na celu nadużycie zaufania przy braku wiedzy na ten skomplikowany temat i przekonanie w ten sposób do opłacalności rozliczeń w/g podzielników oraz zdopingowania mnie do namawiania mieszkańców na ten sposób rozliczania.


Tzw. Rada była o tym powiadomiona – zabroniła zajmowania się tematem!!?? Ważniejszy był temat kaloryczności i koloru węgla (wówczas był to temat zastępczy)!


Przysięgli – tylko komu? - zawodowi lustratorzy byli poinformowani o tym przeze mnie na piśmie, lecz problem ten i poniższe tematy zignorowali!


Powiadomione organa ścigania będą sprawdzały, czy cyfry i fakty znajdą potwierdzenie – odpowiednie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyłem w miejscowych organach ścigania.


Ale jedno już jest pewne – podzielnik dzieli i skłóca niezorientowanych mieszkańców. Rozliczenia w rękach nierzetelnych ludzi służą temu, aby wykazać opłacalność urządzeń (podzielników kosztów gospodarowania energią cieplną) i zabrać jednym, aby dać drugim. Nadto brak kontroli wzmaga pazerność i pomysłowość w drenażu kieszeni członków.


Kotłownia ABC
Dlaczego świadomie Zarząd wydał o około 170 tys. zł więcej na modernizację kotłowni ABC? Powodem – brak audytu energetycznego, w którym wskazana jest kolejność wykonywania ulepszeń, tzn.:
Docieplenie bloku, który będzie miał mniejsze zapotrzebowanie mocy – 60 w/m2 (x 11800 m2 = 708 kw : 220 kw/moduł = 3,2 modułu – w przybliżeniu - 4 modyły).
Ewentualnie remont – przedłużenie żywotności starych kotłów o 1-2 lata – 10-15 tys. zł (na czas docieplenia).
Wymiana kotłów węglowych na gazowe (tylko?)! Zrobiono świadomie odwrotnie – niedocieplony blok ma zapotrzebowanie mocy 100 w/m2 (x 11800 m2 = 1180 kw/moduł = 5,3 modułu – przyjęto 6 modułów x 220 kw = 1320 kw i taka moc jest zainstalowana. Stąd wynika różnica mocy i w/w suma, za którą można docieplić 5-klatkowy blok (np. Piłsudskiego 88 – koszty ocieplenia 174 tys. zł) lub wybudować indywidualna kotłownię na gaz i olej w piwnicy bloku 5-klatkowego (ok. 2 700 m2 – koszt ok. 170 tys. zł – 2 kotły/modyły – dokumentacja do wglądu). Brak audytu i autoryzacji wykonawcy audytu dyskwalifikuje w otrzymaniu premii termomodernizacyjnej z Banku Gospodarki Krajowej w Warszawie.

Reasumując – zamiast 6 modułów (6 kotłów) w nieocieplonym bloku, winny być zainstalowane 4 modyły (4 kotły) w bloku ocieplonym, co byłoby zgodne z audytem i umożliwiło uzyskanie premii z Banku Gospodarki Krajowej w Warszawie.


Skrzynki pocztowe
Przez 4 lata zgromadzono w ukryciu (uwidocznione jedynie w kosztach eksploatacji, które posiada tylko Zarząd) pieniądze na skrzynki pocztowe (ponad 400 tys. zł) bez zgody organów Spółdzielni i bez obowiązującego regulaminu.
Potrzeby to: 51 bloków – 2127 mieszkań x 43 zł/1 szt. (na poczcie - ceny IV kwartał 2006 r.) – całkowity koszt to ok. 100 tys zł.
Bez koniecznego przetargu zakupiono jednak bardzo drogie skrzynki ze stali nierdzewnej i bez zgody mieszkańców (komitetów blokowych) je zamontowano – 24 bloki – 197 mieszkań po 276 zł za 1 szt.(mieszkanie) – wydatkowano w ten sposób około 55 tys zł. Powyższe dane zawarte są w „Wykonaniu prac remontowych za za 2006 r.”, które zostało przedstawione przez Zarząd Radzie Nadzorczej. Ponadto w planie na 2007 r. nie uwzględniono zakupu i montażu skrzynek. (Czyżby dyskryminacja innych spółdzielców?)

Chodniki z kostki brukowej:
- ykonawca wygrał przetarg sumą 53 zł/m2!
- po ile złotych Zarząd płaci wykonawcy za wykonanie jednego m2? - tłumaczenie wzrostu cen spowodowanego nie przewidzanymi robotami jest co najmniej niejasne,
- prace nadzorował członek Rady Nadzorczej (jako inspektor nadzoru za wynagrodzeniem) – jest to tzw. sprzecznośc interesów niedozwolona przez prawo
- mieszkańcy z funduszu remontowego płacą po 90 zł/m2 za wykonanie chodników !!!

Dziwna metoda wyboru bloków do ocieplenia ???
Niektóre bloki zadłużone kredytem mieszkaniowym (Basaja, Piłsudskiego I i II etap) są docieplone (np. Piłsudskiego 88), niektóre wkrótce mają być!
Członkowie mają kłopoty ze spłatą kredytów i odsetek od kredytów oraz opłat czynszowych – które pokrywają pozostali, niezadłużeni członkowie Spółdzielni. Do tego dochodzą bardzo drogie inne prace, które mogły poczekać.


Kontrole
Przysięgły biegły rewident, który kontroluje i sprawdza sprawozdania finansowe Spółdzielni pisze w swojej opinii, że sprawdził sprawozdanie wyrywkowo i dlatego nie ponosi za to sprawozdanie odpowiedzialności.
Za sporządzenie sprawozdania odpowiada jedynie Zarząd Spółdzielni? Z lustratorami sytuacja jest podobna. Zarówno biegli rewidenci, jak i lustratorzy pracują na umowę zlecenie zawartą z Regionalnym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych w Lublinie, którego założycielem i instytucją współfinansującą jest HSM mimo, że przynależność do Związku nie jest obowiązkowa.
Prawdziwą sytuację finansową Spółdzielni zna tylko jedna osoba – główna księgowa i od jej rzetelności i uczciwości względnie pomyłek zależy, jak i co jest księgowane – komu zabierze, a komu da!


Dla przypomnienia HSM:

Prawo Spółdzielcze, art. 3
„Majątek Spółdzielni stanowi prywatną własność jej członków.”

Prawo Spółdzielcze, art. 67 oraz Statut paragraf 110
„Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadzie rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członków.”


Konstytucja RP w art. 21
„zapewnia ochronę własności prywatnej”,

W art. 2 - „RP jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”.

W art. 32, pkt 1. - „wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne” ( w tym władze spółdzielni).

Art 32, pkt 2. - „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny” (np. docieplanie bloków).

Art 61, pkt.2 (skrót) - „Obywatel ma prawo i możliwość rejestracji dźwięku i obrazu„ - np. Walnych zebrań i zebrań Rady Nadzorczej.


W świetle przestrzegania przepisów w/w prawa członkowie oczekują na wykazanie korzyści, jakie odnoszą z działalności obecnych władz HSM.


Jak zareagowałby na istniejącą sytuację patron Spółdzielni ks. Stanisław Staszic - prekursor spółdzielczości w Hrubieszowie?
Czy Zarząd i Rada Nadzorcza zdają egzamin z demokracji???


Zważywszy na powyższe, w ramach dobrze pojętego interesu spółdzielców, zapraszam wszystkich delegatów i członków spółdzielni do uczestnictwa w czwartkowym walnym zebraniu delegatów również w celu wyjaśnienia powyższych problemów, a być może i innych.

Nieobecni nie mają racji!!!

T. K.
Członek Rady Nadzorczej HSM
(imię i nazwisko znane redakcji)

Od redakcji:


Oczekujemy na stanowisko Zarządu i pozostałych członków Rady Nadzorczej HSM w powyższych kwestiach i chętnie udzielimy łamów lubiehrubie.pl na jego opublikowanie.


Szczególnie interesuje nas wyjaśnienie przez Radę Nadzorczą kwestii skrzynek, których cena według sporządzonego przez Zarząd i przedstawionego Radzie Nadzorczej „Wykonania prac remontowych za 2006 rok” wynosi 275,78 zł za sztukę.


Przypominam, że kilka słów, które poświęciliśmy skrzynkom przy zupełnie innej okazji tak rozgrzało umysły członków RN, że gotowi byli karać nas nie tylko z kodeksu cywilnego, lecz również karnego.(mac)

Podziel się:
« wstecz