HDK ogłasza przetarg

Hrubieszowski Dom Kultury w Hrubieszowie ogłasza, że w dniu 8 maja 2012 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Hrubieszowskiego Domu Kultury przy ul. 3-go Maja 7 w sali nr 10, odbędzie się przetarg ustny na sprzedaż:

Reklamy

– prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Hrubieszowie przy ul. 3-go Maja 7, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Śródmieście numerem działki 406/9 o powierzchni 0,0072 ha objętej księgą wieczystą Kw. Nr 76068, przeznaczonej pod tereny usług kultury.

Na przedmiotowej nieruchomości znajdują się nakłady w postaci budynku wnętrzowej podstacji transformatorowej stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Lublin Oddział Zamość, z którym nierozerwalnie jest związane ustanowienie służebność przejazdu i przechodu do drogi publicznej ul. 3-go Maja na rzecz każdoczesnego (właściciela) użytkownika wieczystego działki nr 406/9 na prawie użytkowania wieczystego przez działkę nr 406/8 poprzez istniejącą utwardzoną drogę w granicach określonych decyzją Burmistrza Miasta Hrubieszowa z dnia 7 grudnia 2011 roku Nr AG.6831.28.2011, zatwierdzająca projekt podziału działki nr 406/7.

Łączna cena wywoławcza –17.850,00 zł w tym: cena wywoławcza prawa użytkowania wieczystego stanowi kwotę 8.547,00 zł (w tym 23 % podatku VAT tj. 1.598,21 zł) oraz cena wywoławcza służebności drogowej stanowi kwotę 9.303,00 zł w tym podatek VAT 23 % tj. 1.739,58 zł.                                   

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 1.785,00 zł. Wadia do przetargów należy wpłacić w gotówce na konto Hrubieszowskiego Domu Kultury ul. 3 Maja Nr 7 w terminie do dnia 07 maja 2012 roku włącznie. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto. Wadium złożone w gotówce przez nabywcę ulega zaliczeniu na poczet ceny nabycia a wadium pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

Wadium przepada na rzecz Hrubieszowskiego Domu Kultury, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę. Z chwilą przybicia następuje sprzedaż środków trwałych na rzecz nabywcy. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia bądź w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni. Jeżeli w tym terminie nie uiści ceny nabycia, traci wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Bliższych informacji udziela Pan(i) Barbara Baran, tel. (084) 696 26 15

W niniejszym przetargu mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97 poz. 443 ze zmianami).