LubieHrubie.pl » Wiadomości

A A A

HSM: Konkurs na stanowisko członka zarządu

Dodał: mac

Data dodania: 2016-03-16

Rada Nadzorcza Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie ogłasza konkurs na stanowisko Członek Zarządu.

Reklama

 

 

 • Miejsce pracy: Hrubieszów

 • Rodzaj umowy: nieetatowy członek zarządu

 • Wynagrodzenie: ryczałtowe zgodne z Regulaminem Wynagradzania Członków Zarządu

 • liczba wolnych miejsc pracy : 1

 

Wymagania:

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 • być członkiem Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie

 • posiadać znajomość przepisów z zakresu spółdzielczości mieszkaniowej, prawa pracy itp.

 • złożyć stosowne oświadczenia

 

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 • umiejętności zarządzania majątkiem Spółdzielni,

 • umiejętności kierowania zespołem i zarządzania zasobami ludzkimi,

 • komunikatywności, rzetelności i umiejętności podejmowania decyzji,

 • wskazane wykształcenie w zakresie zarządzania nieruchomościami.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 • szczegółowy opis przebiegu pracy zawodowej (CV) wraz z listem motywacyjnym,

 • kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

 • ewentualne referencje,

 • pisemne oświadczenie, że osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu karnego za przestępstwa umyślne przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu,

 • pisemne oświadczenie, że nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni i nie jest wspólnikiem lub członkiem władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną,

 • oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami),

 • zgodę na przekazywanie korespondencji pocztą e-mail.

 

Pisemne zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do 30.03.2016 r (liczy się data wpływu do Spółdzielni) w sekretariacie Spółdzielni w zamkniętych kopertach zaadresowanych „Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie ul. Polna 19, 22-500 Hrubieszów z dopiskiem na kopercie: Konkurs na członka Zarządu”. Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi w/w wymogi zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych podań - 31.03.2016 roku. Rada Nadzorcza nie odsyła złożonych ofert. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 

Rada Nadzorcza

Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica

 

Podziel się:
« wstecz