LubieHrubie.pl » Wiadomości

A A A

Konkursy na stanowiska w UM

Dodał: mac

Data dodania: 2007-11-30

Burmistrz Miasta Hrubieszowa
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Hrubieszowie

Reklama

I. Nazwa i adres jednostki:
Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
dyrektor jednostki

III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na w/w stanowisku:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe ( ekonomiczne, prawnicze, administracyjne, awf)
- staż pracy min. 5 lat,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
- nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

IV. Główne obowiązki:
- realizacja całokształtu zadań z zakresu kodeksu pracy w odniesieniu do pracowników HOSiR,
- nadzór nad sporządzaniem planów, programów i analiz wynikających z ustawy
o finansach publicznych,
- nadzór nad sprawozdawczością merytoryczną oraz finansową,
- opracowywanie projektu budżetu HOSiR oraz przygotowywanie informacji
o przebiegu jego wykonania

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: curriculum vitae,
- list motywacyjny,
- uwierzytelniony odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
- uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
- oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hrubieszowie" w sekretariacie Urzędu Miasta ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszów w terminie do
14 grudnia 2007 roku.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.miasto.hrubieszow.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Dodatkowych informacji udziela Marta Mazek Urząd Miasta Hrubieszów, pok.
Nr 5, tel. 084 696-25-04 w. 27


*****


Burmistrz Miasta Hrubieszowa
ogłasza konkurs na stanowisko strażnika Straży Miejskiej
w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie

I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miasta ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, 22-500 Hrubieszów

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
strażnik miejski

III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na w/w stanowisku:
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- ukończone 21 lat,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie co najmniej średnie,
- nienaganna opinia,
- pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
- niekaralność sądowa,
- uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- 2-letni staż pracy,

2. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- posiadanie licencji pracownika ochrony fizycznej

IV. Główne obowiązki: ochrona porządku i spokoju w miejscach publicznych,
- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
- zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych do momentu przybycia właściwych służ,
- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,
- konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,


V. Wymagane dokumenty i oświadczenia: curriculum vitae,
- list motywacyjny,
- uwierzytelniony odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
- uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
- oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko strażnika Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie" w sekretariacie Urzędu Miasta ul. mjr H. Dobrzańskiego "Hubala" 1, 22-500 Hrubieszów w terminie do 14 grudnia 2007 roku.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.miasto.hrubieszow.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta.

Dodatkowych informacji udziela Marta Mazek Urząd Miasta Hrubieszów, pok.
Nr 5, tel. 084 696-25-04 w. 27

Podziel się:
« wstecz