LubieHrubie.pl » Wiadomości

A A A

Miejsce osoby niepełnosprawnej intelektualnie we współczesnym świecie

Dodał: mac

Data dodania: 2009-10-14

HrubieszówHrubieszów

9 października w hrubieszowskim Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym odbyła się regionalna konferencja "Miejsce osoby niepełnosprawnej intelektualnie we współczesnym świecie", zorganizowana w ramach Roku Jubileuszowego placówki.

Reklama

***


Patronat nad przedsięwzięciem objęło Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.


Jako pierwszy zabrał głos prof. dr hab. Janusz Kirenko pracownik naukowy zakładu Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej w Instytucie Pedagogiki na UMCS w Lublinie. Pan profesor w swoim wystąpieniu dokonał przeglądu rozumienia terminu upośledzenie umysłowe, ujednolicił podejście do tegoż zagadnienia oraz wskazał na aktualnie obowiązującą definicję opartą na klasyfikacji DSM – IV. Omówił komponenty tej definicji, będące jednocześnie wyznacznikami upośledzenia umysłowego. Pan profesor podkreślił integralność omawianych czynników i ich rolę w diagnozie.


Należy dodać, iż zainteresowania naukowo – badawcze pan profesor koncentruje na teorii i praktyce rehabilitacji osób z niepełnosprawnością ruchową, zwłaszcza po uszkodzeniach rdzenia kręgowego. Zajmuje się problematyką rewalidacji osób z upośledzeniem umysłowym, w zakresie ich kształcenia i przygotowania zawodowego. Jest autorem wielu książek i publikacji. Poza pracą naukową, dydaktyczną i społeczną w wolnych chwilach, zajmuje się malarstwem, tworzy ikony, a ostatnio coraz częściej pejzaże.


Następnym prelegentem była pani dr Agnieszka Fatyga – Paryż, pedagog, neurologopeda, wykładowca na wydziale pedagogiki UMCS w Lublinie. Zaprezentowała najczęściej powtarzające się przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz zaproponowała przykładowe sposoby przeciwdziałania im. Zwróciła uwagę na nawarstwianie się trudności i różnorodność przyczyn je wywołujących. Zachęcała pedagogów do wnikliwej obserwacji i trafnej oceny przyczyn problemów dziecka, wskazała na rolę pedagoga jako osoby prowadzącej i wspierającej ucznia w pokonywaniu niepowodzeń.


Pani mgr Anna Prokopiak pracująca na rzecz dzieci z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, prezes Fundacji ALPHA w Lublinie, wykładowca na wydziale pedagogiki UMCS w Lublinie przypomniała o tym, jak ważne dla każdego człowieka jest zaspokajanie jego potrzeb życiowych w tym potrzeby seksualnej. Omówiła wyniki swoich badań. Dokonała przeglądu metod edukacji seksualnej osób niepełnosprawnych intelektualnie praktykowanych w Europie. Podkreśliła, że edukacja seksualna jest niezbędna w kształceniu osób niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce. "Nie da się mówić o człowieku pomijając jego sferę seksualną".


Organizację zatrudniania osób niepełnosprawnych omówił pan mgr Mariusz Wiktorowicz, pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.


Na zakończenie pan profesor Janusz Kirenko odpowiedział na pytania, zaproponował dalszą współpracę w postaci różnorodnych form doskonalenia warsztatu pedagoga, wychowawcy i rodzica.


***


Relację przygotowała:
Małgorzata Dobrowolska – Pawluk


_________________________________________________

Zdjęcia »

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009

Podziel się:
« wstecz