Nowy projekt PUP

Hrubieszów

Reklamy

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie w lipcu 2010 r. rozpoczął realizację projektu „Rozwój pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

***

Celem głównym Projektu jest rozwój pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego w zakresie kompleksowego obsługiwania osób bezrobotnych i pracodawców, poprzez zwiększenie dostępności oraz wzbogacenie form i metod pośrednictwa pracy oraz zwiększenie dostępności i rozszerzenie wachlarza usług poradnictwa zawodowego i pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia.

W celu osiągnięcia zakładanych rezultatów zaplanowano podjęcie następujących działań:
– zatrudnienie nowych pracowników – jeden pośrednik pracy i jeden doradca zawodowy,
– kontynuacja zatrudnienia pracowników z poprzedniej edycji projektu – trzech pośredników pracy i dwóch doradców zawodowych,
– szkolenia dla nowozatrudnionych pracowników przygotowujące do pracy na danym stanowisku.

Projekt wsparciem obejmie 7 osób – pracowników kluczowych Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie.

Info:
PUP w Hrubieszowie