LubieHrubie.pl » Wiadomości

A A A

Podziękowania i wyjaśnienia Marka Bartkowiaka

Dodał: mac

Data dodania: 2014-11-27

Szanowni Mieszkańcy Hrubieszowa! Jako kandydat na stanowisko Burmistrza miasta Hrubieszowa, chcę w imieniu własnym i kandydatów na radnych miasta z KWW "Odpowiedzialny Wybór" serdecznie podziękować za udział w wyborach w dniu 16 listopada 2014 roku.

Reklama

 

Osobno, chcę podziękować dla tych osób, które oddały swój głos na moją skromna osobę i kandydatów naszego komitetu. Gratuluję osobą, które wybrane zostały na radnych i mam nadzieję, że teraz wspólnie będą działać dla dobra naszego miasta. Swoim konkurentom chcę podziękować za wspólna rywalizację.

Chciałbym, aby w dniu 30 listopada 2014 roku przy jeszcze większej frekwencji wybrany został Burmistrz Miasta, który realizował będzie złożone obietnice i zamierzenia. Niech w tym dniu zwycięży Hrubieszów!

Z poważaniem

Marek Bartkowiak

 Ps. Pozwólcie Państwo, że w tym momencie pozwolę sobie na chwilę wyjaśnień i refleksji, właśnie teraz kiedy zapadły już najważniejsze rozstrzygnięcia. Nie czuję się człowiekiem sfrustrowanym i zawiedzionym, wręcz przeciwnie spełnionym i zadowolonym, że podjąłem się tego wyzwania , ku zaskoczeniu wielu osób.

Po pierwsze. Chcę wyjaśnić wszystkim zainteresowanym, że z uwagi na fakt bycia urzędnikiem służby cywilnej nie mogłem prowadzić publicznej debaty i bardziej zabiegać o przychylność wyborców.

Po drugie. Z uwagi na negatywna ocenę mojej osoby w ostatnich latach, chcę w przekrojowy sposób przedstawić co mi się udało zrobię pracując na różnych stanowiskach dla całej ziemi hrubieszowskiej:

 • jako Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie umorzyłem wielkie zaległości podatkowe dla Cukrowni „Strzyżów” oraz umożliwiłem proces restrukturyzacji dla niej i dla Cukrowni „Werbkowice”. Działanie powyższe umożliwiło proces prywatyzacji oraz spowodowało, że w/w zakłady pracy nie podzieliły losu Cukrowni Wożuczyn, Klemensów, Garbów, Lublin i do dzisiaj produkują cukier. Podobne działanie stosowałem także w stosunku do wielu innych mniejszych podmiotów gospodarczych.

 • jako Kierownik Urzędu Rejonowego w Hrubieszowie działając w imieniu Skarbu Państwa w 1998 roku odkupiłem do rolników grunty rolne o powierzchni 8,5 ha pod rozbudowę przejścia granicznego w Zosinie. Nie było by, w tym nic szczególnego, żeby nie fakt, że rolnicy nie chcieli tej ziemi różnych powodów sprzedać , a pieniądze przeznaczone na ich wykup zostały by odprowadzone do budżetu państwa, albo przeznaczone na rozbudowę Hrebennego. Bez tych gruntów postępująca od kilku lat rozbudowa przejścia w Zosinie nie była by możliwa.

 • w pośredni sposób wspólnie z wielkim przyjacielem Hrubieszowa Henrykiem Wujcem przyczyniłem się od pozostawienia Jednostki Wojskowej w Hrubieszowie. Najpierw osobiście na prośbę różnych środowisk patriotycznych przygotowałem pisma do najważniejszych osób w RP i po ich podpisaniu wysłałem; m.in. do Prezydenta RP Kwaśniewskiego, Ministra Obrony Narodowej Janusza Onyszkiewicza, Marszałków Sejmu i Senatu., Następnie zorganizowałem w Zamościu, korzystając z pomocy Henryka Wujca spotkanie z Ministrem Obrony Narodowej Januszem Onyszkiewiczem na którym przedstawiona została kwestia wojska w Hrubieszowie. W wyniku tego spotkania doszło do inspekcji terenów jednostki przez wojskowych na czele z Wiceministrem MON Romualdem Szeremietiewem. Dopiero po tej inspekcji udała się na spotkanie z Ministrem Onyszkiewiczem umówione w konsultacji z Henrykiem Wujcem delegacja władz miasta na czele z księdzem prałatem Andrzejem Puzonem. Sam w tej wizycie nie brałem udziału, gdyż uważałem , że miasto powinny reprezentować wybrane władze Przedstawione wyżej relacja w żaden sposób nie kwestionuje zaangażowania i pomocy ze strony arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.

 • na początku lat dziewięćdziesiątych dzięki starania ówczesnych władz statutowych spółdzielni, których byłem członkiem i pomocy Henryka Wujca, HSM im Stanisława Staszica otrzymała bezzwrotną dotację na termomodernizację budynków mieszkalnych w kwocie 80 mln zł, a tym samym jako pierwsza w mieście rozpoczęła ten proces, który trwa w spółdzielni po dzisiejszy dzień. Polega on na docieplaniu ścian, opomiarowaniu węzłów cieplnych w blokach i kotłowniach, wymianie termozaworów, grzejników itp.

 • w latach dziewięćdziesiątych na prośbę śp. księdza prałata Kazimierza Gawlika napisałem pismo do HSM w Hrubieszowie i przekonałem członków Walnego Zgromadzenia do sprzedaży na rzecz parafii Św. Mikołaja nieruchomość przy ulicy Gródeckiej, na której wybudowany został kościół po wezwaniem Ducha Świętego.

 • jako zastępca Burmistrza Miasta w roku 2008 zaprosiłem z Warszawy do Hrubieszowa Panią Lidię Lesiak, aby zaprezentowała władzom miasta i powiatu możliwości pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i europejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na termomodernizację placówek szkolnych, przedszkolnych i publicznych. Z uwagi na bardzo zły stan techniczny obiektów, ciągłe problemy z Sanepidem ( dyrektorzy chyba pamiętają kto w ich imieniu pisał pisma o odstąpienie od ukarania za brak wykonania zaleceń pokontrolnych) Gmina Miejska wspólnie ze Starostwem Powiatowym i Gminą Mircze wystąpiła o dofinansowanie zaplanowanych inwestycji. Głównym problemem w przygotowaniu wniosku był brak audytów i dokumentacji technicznej posiadanych obiektów. Po odstąpieniu Starostwa Powiatowego od wspólnego wniosku udało się jednak pozyskać dofinansowanie w 30 % z NFOŚ do całego zadania o wartości 7.953.000,00 zł. oraz wystąpiono z nowym wnioskiem dalsze dofinansowanie tego zadania w ramach POIŚ ale już z innymi partnerami.

 • działając w Społecznym Komitecie Budowy Pomnika Żołnierza Podziemnego Państwa Polskiego Ziemi hrubieszowskiej 1939-1945, czynnie wspierałem inicjatywę śp Ryszarda Romańskiego w celu dokończenia częściowo wyrzeźbionego przez ofiarodawcę tego pomnika, a zarazem autora śp Stanisława Momota i postawienie go po ponad czterdziestu latach przy ulicy Rynek. Pomnik został dokończony, oczyszczony, zabezpieczony od warunków atmosferycznych oraz osadzony na trwałym fundamencie a jego budowa została dofinansowana w kwocie 40.000,00 zł przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.w Warszawie.

 • jako przewodniczący Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i Przeciwdziałaniu Narkomanii byłem inicjatorem budowy placu zabaw dla dzieci w parku Solidarności w ramach jego środków. Szkoda , że w obecnej kadencji budowa ta nie została dokończona.

 • jako zastępca Burmistrza miasta koordynowałem działania i czynnie współpracowałem z gminami powiatu hrubieszowskiego, zamojskiego i tomaszowskiego w celu stworzenia wspólnej marki „Witajcie w Gotanii” finansowanej ze środków szwajcarskich. Wspólnie z Andrzejem Koziara udało się nam nawiązać kontakt z partnerami zagranicznymi ( miastem Shvistov ( Bułgaria) i Instytutem Historycznym we Włodzimierzu Wołyńskim(Ukraina), a tym samym mogliśmy się ubiegać wspólnie z naszym partnerami o aplikację środków z funduszy szwajcarskich. Obecnie realizowany jest projekt dofinansowany w kwocie około 4.000.000 CHF ( około 12.000.000 zł.).

 • w latach 2006 - 2010 pełniłem funkcję zastępcy burmistrza Miasta Hrubieszowa. Okres ten jest różnie oceniany przez mieszkańców a szczególnie negatywnie przez władze miasta , które sprawowały rządy w latach 2010- 2014

  Zarzucano nam zadłużenie budżetu w kwocie 13 mln zł oraz niezrealizowane zamierzenia inwestycyjne. Zapominano dodać, że na powyższe zadłużenie składały się wydatki związane z termomodernizacje szkół, przedszkoli i HDK, przebudową placu przed HDK, przebudową boisk przy ZSM nr 1, budową linii ciepłowniczej z ZEC do Centrum Miasta i likwidacją kilku kotłowni, budową kanalizacji i sieci wodociągowej w ulicy Kilińskiego, Basaja, Pobereżańskiej, Wodnej, Jatkowej, Prostej, Żeromskiego, boczna Żeromskiego, budowę ulicy Ogrodowej, przebudowę ulicy Kruczej, Polnej, Ceglanej, Nowego Osiedla, Janka Krasickiego. Ponadto we współpracy z samorządem wojewódzkim przebudowana została ulica Żeromskiego i wybudowano nowy chodnik od szkoły do mostu, przebudowano ulicę Kilińskiego, ulicę Staszica, przebudowano tzw.. „Kozacki Róg”, przebudowano chodnik na ulicy Zamojskiej, wybudowano parkingi przy ulicy 3 Maja. We współpracy ze Starostwem Powiatowym przebudowano ulicę i chodniki przy ulicy Dwernickiego, chodniki w ulicy Listopadowej, Prostej. Wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad wybudowano chodniki na ulicy Zamojskiej. Z własnych środków wybudowano parkingi przy ZSM nr 3 i ZSM nr 2.

W tym miejscu, chcę przypomnieć, że gmina miejska w okresie naszych rządów złożyła wnioski na dofinansowanie różnych zadań inwestycyjnych ze środków krajowych i europejskich na kwotę 68.500.000 zł, gdzie roczne dochody gminy miejskiej w tamtym okresie wynosiły około 38.000.000 złotych. Chętnych na pozyskanie środków w ramach rożnych programów pomocowych było kilka razy więcej niż środków do pozyskania. Dlatego z przyczyn od władz niezależnych nie udało się uzyskać dofinansowania na budowę basenu i boisk przy ZSM nr 1 i ZSM nr 3 ( lista rezerwowa), zbiornika retencyjno-rekreacyjnego Delfin ( lista rezerwowa). W niektórych konkursach decyzje do końca kadencji nie zostały podjęte np. dotyczące wniosku na rewitalizację miasta, wniosku pod nazwą „Witajcie w Gotanii” finansowanego ze środków szwajcarskich, projektu „Czysta woda na Pogórzu” pierwszy etap realizowany wspólnie z Włodzimierzem Wołyńskim z ramach środków Polska- Białoruś – Ukraina. Ponadto w miesiącu grudniu 2010 roku zaskarżone zostało do MSW rozstrzygnięcie dotyczące wniosku we współpracy ze starostwem powiatowym. „Budowę dróg w osiedlu Basaja oraz budowy parkingów przy ulicy Polnej i Mickiewicza” w ramach tzw ”schetynówek”.

Po dalszej interwencji u Wojewody w obecności Premiera gmina miejska podpisała w 2011 roku umowę na dofinansowanie tego zadania.

Chociaż program tzw. „schetynówek” funkcjonował w latach 2011-2014, to jednak gmina miejska więcej wniosków nie realizowała.

Jednak najważniejsze i strategiczne inwestycje dotyczące Hrubieszowa w czasie naszych rządów zostały rozpoczęte lub wykonane, czy to ze środków zewnętrznych, budżetu państwa, samorządu wojewódzkiego, powiatowego lub środków własnych.

W roku 2009 PGKIM spółka z oo w Hrubieszowie otrzymała dofinansowanie do projektu realizowanego wspólnie z gminą miejską pn „modernizacja gospodarki wodno – ściekowej” w kwocie 15.933.000 zł, a wartość brutto projektu wyniosła ponad 26.000.000 zł. Ponadto PGKiM przy realizacji tego projektu odzyskała podatek od towarów i usług w wysokości ponad 4.000.000 zł. Jednocześnie gmina Miejska otrzymała zwrot nakładów w wysokości 85 % , czyli około 2.500.000 zł. za budowę kanalizacji i sieci wodociągowej w latach 2007 – 2009. Udział miasta w całym zadaniu to kwota dotacji dla PGKiM w wysokości 3.700.000 zł..

W roku 2010 podpisana została umowa na dofinansowanie budowy „orlika lekkoatletycznego na stadionie miejskim HOSIR” w kwocie 2.500.000 zł. Warto wspomnieć, że tylko trzy miasta w Polsce, spośród dwudziestu zakwalifikowanych do programu podpisały umowę i wykonały zadanie.

W 2010 roku podpisano umowę o współpracy z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Gospodarki Wodnej w Lublinie w celu przebudowy Kanału Ulgi. W ramach umowy gmina miejska wykonała dokumentację za kwotę 50.000 złotych. Jednocześnie przygotowano i złożono wniosek w sprawie rewitalizacji miasta od kątem likwidacji tzw”slamsów” i przebudowy bazaru przy ulicy Ludnej, budowy deptaku przy ulicy Rynek, modernizacji cerkwi , przebudowy parku Solidarności , placu przy HDK, remontu Domu Lekarza przy ulicy Staszica i termomodernizacji bloków przy Placu Staszica..

Część prac w ramach projektu została wykonana, a część realizowana jest obecnie, według zasady „zaprojektuj i wybuduj”, czyli projekt i dokumentację techniczną wykonuje wykonawca, a inwestor ją zatwierdza.

 

Z poważaniem

Marek Bartkowiak

Podziel się:
« wstecz