Regulaminy i plan graficzny

Werbkowice

Reklamy

Przedstawiamy Regulamin oraz plan graficzny imprezy pod nazwą „Dni Werbkowic i Dzień Cukrownika”, która odbędzie się 11 lipca 2010 roku w Werbkowicach.

***

REGULAMIN IMPREZY
DNI WERBKOWIC I DZIEŃ CUKROWNIKA
WERBKOWICE, 11-07-2010

Działając na podstawie ustawy z dnia z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z dnia 21 kwietnia 2009r.) w dniu 11 lipca 2010r, na czas trwania imprezy pn. Dni Werbkowic i Dzień Cukrownika wprowadza się niniejszy regulamin;

1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest zarówno dla mieszkańców Gminy Werbkowice, jak i turystów, a wstęp na nią jest wolny.

2. Osoby obecne na imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu Imprezy.

3. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony oraz przedstawicieli Organizatorów, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

4. Organizatorzy zapewniają obsługę Imprezy i służby porządkowe w ilości wynikającej z Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

5. Na terenie Imprezy zabrania się:
– wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
– wnoszenia i odpalania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,
– wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

6. Służby porządkowe Organizatorów Imprezy – pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory – mają prawo do:
– przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w wypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla innych osób,
– w wypadku stwierdzenia zakłócenia porządku i łamania regulaminu Imprezy wezwania osoby winnej takich czynów do opuszczenia terenu Imprezy,
– ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pozostałych osób przebywających na terenie Imprezy, a także ich mienia.

7. Na terenie Imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty niebezpieczne.

8. Kto nie wykonuje polecenia wydanego na postawie Ustawy, przez Organizatora Imprezy albo służy porządkowe, podlega karze grzywny do 5000 zł.

9. Punkt pomocy medycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Imprezy i jest wyraźnie oznakowany.

10. W wypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia osoby obecne na obiekcie powinny:
– Natychmiast powiadomić służby porządkowe;
– Użyć sprzętu gaśniczego;
– Unikać paniki;
– Stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki;
– Kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;
– Nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

11. Pełny regulamin jest udostępniony uczestnikom Imprezy poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Imprezy www.werbkowice.pl oraz wywieszenie go w widocznym miejscu na terenie imprezy.

Organizatorzy
Werbkowice 05.07.2010r.

Parkingi:
– przy Stadionie (obok festynu)
oraz
– przy Curkowni – ul. Zamojska
– przy Kościele – ul. Zamojska

PLAN GRAFICZNY »