Remonty

Hrubieszów

Reklamy

W chwili obecnej realizowany jest remont nawierzchni placu przed budynkiem Hrubieszowskiego Domu Kultury. Wkrótce rozpocznie się wymiana pokrycia dachowego na budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja.

Prace budowlane przed HDK realizuje WERBET Zakład Budowy Dróg Ryszard Czajkowski z Hrubieszowa. prace zakończyć się mają pod koniec sierpnia. Wymianę dachu przeprowadzi Usługowy Zakład Blacharsko – Dekarski Adam Dywański z Chełma.

Poniżej informacje Urzędu Miasta o przetargach:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – przetarg z dnia 02.07.2010r
ZP.341-14/10
Hrubieszów 06.07.2010 r.

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania przetargowego pn: REMONT NAWIERZCHNI PLACU PRZED BUDYNKIEM HRUBIESZOWSKIGO DOMU KULTURY PRZY ULICY 3-GO MAJA 7 W HRUBIESZOWIE

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego jw., wybrano jako najkorzystniejszą – Ofertę nr 1 złożoną przez WERBET Zakład Budowy Dróg Ryszard Czajkowski, ul. Tęczowa 7, 22-500 Hrubieszów

UZASADNIENIE

1. Wybrana Oferta nr 1 odpowiadała SIWZ a Wykonawca zaproponował najniższą cenę w wyniku czego oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów w kryterium cena tj. 100,00 pkt.

2. Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUD-MAT” Spółka Jawna Tadeusz Rozmus, Józef Małysz ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość, uzyskała 93,27 pkt.

BURMISTRZ MIASTA
(-) Zbigniew Dolecki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – przetarg z dnia 25.06.2010r.
Hrubieszów 15.07.2010r.
ZP.341-13/10

dot. postępowania przetargowego pn; WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY UL. 3-GO MAJA 15 W HRUBIESZOWIE

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający Gmina Miejska Hrubieszów informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU ADMINISTRACYJNYM URZĘDU MIEJSKIEGO PRZY UL. 3-GO MAJA 15 W HRUBIESZOWIE, wybrano jako najkorzystniejszą – Ofertę nr 2 złożoną przez USŁUGOWY ZAKŁAD BLACHARSKO-DEKARSKI Adam Dywański ul. Poleska 14 ,22-100 Chełm

UZASADNIENIE

Wybrana Oferta nr 1 odpowiadała SIWZ a Wykonawca zaproponował najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu w wyniku czego oferta uzyskała maksymalną liczbę punktów w kryterium cena tj. 100,00 pkt.
Oferta nr 1 – złożona przez TOKBUD Tomasz Karaś ul. Kruczkowskiego 42, 21-040 Świdnik uzyskała 68,71 pkt.

Z-ca Burmistrza Miasta
(-) Marek Bartkowiak