LubieHrubie.pl » Wiadomości

A A A

Sprawozdanie Zarządu Osiedla Polna z działalności w 2016 roku

Dodał: mac

Data dodania: 2017-01-23

Sprawozdanie Zarządu Osiedla nr 2 "Polna" w Hrubieszowie z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Reklama

 

Zarząd osiedla nr 2 POLNA w Hrubieszowie informuje, że w 2016 roku odbyły się 4 zebrania zarządu osiedla i 1 zebranie samorządu mieszkańców.

Na pierwszym zebraniu zarządu w dniu 21 stycznia 2016 roku Tomasz Wojciech Antoniuk przewodniczący Zarządu zapoznał uczestników ze sprawozdaniem Zarządu Osiedla POLNA za 2015 rok, które zostało przygotowane przez Przewodniczącego Zarządu i złożone w dniu 15 stycznia 2016 roku w Urzędzie Miasta w Hrubieszowie. Następnie Jan Królewicz poinformował Zarząd o odpowiedzi pisemnej, którą otrzymał od Starosty Hrubieszowskiego w sprawie zamontowania progów zwalniających do którego było załączonych około 50 podpisów mieszkańców osiedla POLNA-(KT.7126.2.34.2015 z dnia14.01.2016).

Z odpowiedzi wynika, że jest to niedopuszczalne, a nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym czuwa Policja. W tym samym piśmie Starosta Hrubieszowski informuje,że remont drogi lub przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Polna może być wykonany pod warunkiem wskazania przez gminę miejską Hrubieszów tej inwestycji do wspólnej realizacji i partycypacji w kosztach przy równym rozkładzie kosztów.

Potem Przewodniczący przedstawił zebranym informację o tym, że zebrał 108 podpisów od mieszkańców osiedla POLNA w sprawie wnioskowanych przez Zarząd Osiedla POLNA przedsięwzięć o dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego i remont na całej długości parkingów i dróg przy ulicy Polneji Listopadowej w roku 2016 i latach następnych.

Zarząd postanowił poprzeć pisemny wniosek Jana Królewicza w sprawie zamontowania progów wyspowych lub poduszek berlińskich oraz wcześniejsze uchwały z 2015 roku podjęte w sprawie o dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego remontu na całej długości parkingów i dróg przy ulicy Polnej i Listopadowej w roku 2016 i latach następnych.

Na drugim zebraniu w dniu 27 lutego 2016 roku Przewodniczący Tomasz Wojciech Antoniuk przedstawił zebranym informację z sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie, która odbyła się w dniu 26 lutego 2016 roku i dotyczyła planów Gminy Miejskiej Hrubieszów w zakresie budżetu miejskiego na 2016 rok w tym remontu krótkiego odcinka chodnika przy ulicy Polnej na co zabezpieczono kwotę 8.000,00 (osiem) tysięcy złotych na budowę chodnika i ścieżki rowerowej w ulicy Grabowieckiej 50.000,00(pięćdziesiąt) tysięcy złotych oraz remont drogi w ulicy Gródeckiej 54.000,00 (pięćdziesiąt cztery) tysiące. Przedstawione propozycje wynikają z propozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie, który zwrócił się do Gminy Miejskiej w Hrubieszowie o udzielenie pomocy finansowej na powyższe przedsięwzięcia.

Przewodniczący z troską zwrócił obecnym uwagę, że wnioskowane przez Zarząd Osiedla POLNA przedsięwzięcie w zakresie remontu chodnika na odcinku od ulicy A. Mickiewicza do ulicy Kolejowej i ulicy Polnej na całej długości nie znalazło się w planie budżetu miejskiego w 2016 roku tak jak remont ulicy Listopadowej i chodników do niej przyległych. Dlatego Zarząd Osiedla POLNA wnioskuje do Starostwa Powiatowego i Gminy Miejskiej w Hrubieszowie o ponowne rozważenie możliwości przeprowadzenia remontów dróg, chodników i parkingów przy ulicy Polnej i Listopadowej na całej długości w roku 2016 i latach następnych.

Następnie Przewodniczący poinformował Zarząd Osiedla POLNA, że zebrał 230 podpisów od mieszkańców osiedla POLNA na okoliczność wnioskowanych przez Zarząd Osiedla POLNA przedsięwzięć w sprawie remontów na całej długości parkingów i dróg przy ulicy Polnej i Listopadowej w roku 2016 i latach następnych. W załączeniu kserokopie 230 podpisów od mieszkańców potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Na trzecim zebraniu w dniu 12 maja 2016 roku Przewodniczący Tomasz Wojciech Antoniuk poinformował zebranych, że będzie tworzony budżet obywatelski dla gminy miejskie w Hrubieszowie na 2016 rok, teraz zaś Zarząd Osiedla może zastanowić się nad zadaniami, które mogłyby się znaleźć w tym budżecie. W odpowiedzi zebrani powiedzieli, że jak będzie konkretna uchwała Rady Miejskiej w tej sprawie to wrócimy do tego interesującego tematu.

Potem Przewodniczący Zarządu Osiedla Polna zapytał o sposób wydatkowania środków finansowych w wysokości 800 (osiemset) złotych, które są w budżecie Zarządu na 2016 rok i otrzymał odpowiedź, że wydatkujemy na zakup nagród rzeczowych i wsparcie przedsięwzięć

HSM w Hrubieszowie takich jak:

a) Dzień Dziecka lub Początek Wakacji 2016 roku,

b) Zakończenie Wakacji i Piknik Rodzinny w sierpniu 2016 roku,

c) Rajd Rowerowy w okresie wakacji lub we wrześniu 2016 roku,

d) Mikołajki dla dzieci w grudniu 2016 roku,

Na poszczególne przedsięwzięcia proponujemy przeznaczyć średnio 200 złotych lub więcej, ale łącznie nie więcej jak 800 złotych jednorazowo na dowolne przedsięwzięcie, które zostaną wydatkowane na podstawie faktur lub rachunków. Na tą okoliczność podjęto jednogłośnie stosowaną uchwałę, która znajduje się w załączeniu.

W sprawie lokalizacji placu zabaw Zarząd Osiedla Polna wskazany wcześniej teren koło biurowca HSM proponuje przeznaczyć na parking osiedlowy dla mieszkańców Polna 10 i okolicznych bloków, a plac zabaw zlokalizować dalej też w okolicach bloku Polna 10 w miejscu stanowiącym własność gminy miejskiej w Hrubieszowie.

Na czwartym zebraniu zarządu w dniu 12 września 2016 roku Tomasz Wojciech Antoniuk poinformował zebranych, że będzie tworzony budżet miejski na 2017 rok i poszczególne zarządy osiedlowe mogą zgłaszać propozycje i trzeba zastanowić się nad zadaniami, które mogłyby się znaleźć w tym budżecie. W odpowiedzi zebrani powiedzieli, że podtrzymują wcześniej zgłoszone propozycje do których należą przede wszystkim:

a)przygotowanie dokumentacji i budowa placu zabaw w osiedlu POLNA, który może być zlokalizowany na działce miejskiej na wskazanym wcześniej terenie koło biurowca HSM i bloku Polna 10. Plac zabaw powinien być zintegrowany z siłownią wyposażoną w urządzenia do ćwiczeń rekreacyjno-sportowych dla rodziców i osób dorosłych. Całe zadanie może być wspólnie realizowane z samorządem osiedla KOLEJARZ.

b)podjęcie niezbędnych kroków w celu budowy chodnika wzdłuż całej ulicy Polnej i dokończenie chodnika na ulicy Listopadowej. Za tymi działania zebrano 230 podpisów (29.02.2016r.),a remont chodnika przy ulicy Polnej znalazł się w nowej strategii rozwoju miasta Hrubieszowa.

c) opracowanie dokumentacji i podjęcie budowy sali gimnastycznej przy ZSM nr 1 w Hrubieszowie.

d) zwiększenie budżetu Osiedla POLNA na 2017 rok do kwoty 1500 (jeden tysiąc pięćset) złotych.

e) budowa parking osiedlowego przy bloku Polna 10 w miejscu stanowiącym własność gminy miejskiej w Hrubieszowie(od strony ulicy Polnej) z oddzielnym wjazdem i wyjazdem.

Ponieważ przyjeżdżające karetki pogotowia nie mogą dojechać do tego i sąsiadujących bloków.

Na zebraniu mieszkańców Osiedla POLNA w dniu 31 marca 2016 roku miały miejsce konsultacje społeczne na temat opracowania mapy zagrożeń bezpieczeństwa w mieście Hrubieszów.

W dyskusji zwrócono uwagę na poniższe problemy:

1. Niedostateczne oświetlenie ulic w mieście.

2. Brak monitoringu miejskiego.

3. Niewykorzystany światłowód.

4. Niekontrolowany handel pod marketami.

5. Urządzanie wyścigów samochodowy i motocyklowych na ulicach naszego miasta.

6. Zły stan chodników na ulicy Polnej.

7. Wypełnianych ankiet na temat bezpieczeństwa w mieście.

8. Poprawa stanu bezpieczeństwa na ulicy Listopadowej i Polnej z uwagi na lokalizacje przedszkoli i szkół-progi zwalniające, częstsze patrole policji, poprawa stanu technicznego ulicy i chodników na Polnej i Listopadowej, przekazanie wszystkich dróg powiatowych w mieście w zarząd Gminy Miejskiej w Hrubieszowie.

9. Niszczenie boksów garażowych przy ulicy Listopadowej.

 

 

Tomasz Wojciech Antoniuk

przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 POLNA  w Hrubieszowie

 

Podziel się:
« wstecz