LubieHrubie.pl » Wiadomości

A A A

Walne Zgromadzenie HSM

Dodał: mac

Data dodania: 2009-06-28

HrubieszówHrubieszów

W piątek 26 VI 2009 r. odbyło się zapowiadane Walne Zgromadzenie Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie. Zebranie otworzył przedstawiciel RN p. Tadeusz Kwiatkowski, a przewodniczył p. Wacław Rudawski.

Reklama

W zebraniu odbywającym się w świetlicy HSM wzięło udział 39 członków spółdzielni, pracownicy HSM oraz przedstawiciele Rady Nadzorczej.

Po otwarciu wybrano Prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie:
przewodniczący – p. Wacław Rudawski,
zastępca – p. Halina Fabian,
sekretarz – p. Tadeusz Kwiatkowski.

Po małych zmianach w porządku obrad, przystąpiono do realizacji sporej ilości punktów zgromadzenia.
Przyjęto protokół z Zebrania Przedstawicieli z dnia 30 VI 2008 r. i 20 I 2009 r. oraz zapoznano i przyjęto Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Następnie przystąpiono do wyborów komisji: mandatowo – skrutacyjnej i wybrano w składzie:
przewodnicząca – p. Teresa Lipnicka,
sekretarz – p. Józef Czerniak,
członek – p. Marek Kitliński

oraz komisji uchwał i wniosków w składzie:
przewodnicząca – p. Irena Serwan,
zastępca – p. Wanda Gilecka,
sekretarz – p. Elżbieta Kanios.

Po tych wyborach prezes p. Zbigniew Teterycz odczytał sprawozdanie Zarządu z działalności w 2008 r. oraz omówił kierunki działań na lata 2009 – 2010, natomiast główna księgowa p. Barbara Jakubowska przedstawiła sprawozdanie finansowe i bilans roku 2008. Następnie członek Rady Nadzorczej p. Tadeusz Kwiatkowski zapoznał ze sprawozdaniem tej Rady. Po tych wystąpieniach nastąpiła dyskusje, która zawierała sporo uwag i rad do dalszej działalności.

Komisja skrutacyjne po sprawdzeniu przekazała zebranym o prawomocności obrad Zebrania Przedstawicieli.


W końcu nastąpiły wybory do Rady Nadzorczej. Zgłoszonych było 2 kandydatów p. Tadeusz Kwiatkowski i p. Wacław Panasiewicz, którzy przedstawili swoją gotowość do pracy na rzecz członków Spółdzielni. Wybierało się jednego, w głosowaniu wzięło udział 31 uprawnionych osób, ponieważ część już poszła Jak się okazało walka była zacięta ponieważ p. W. Panasiewicz uzyskał 14 głosów a p. T. Kwiatkowski 13, przy 4 głosach nieważnych, ponieważ byli skreśleni obaj kandydaci.


Przed ogłoszeniem wyników wyborów p. Kwiatkowski opuścił salę obrad i należało wybrać nowego sekretarza obrad aby zebranie było prawomocne, został wybrany p. Kalbarczyk.

Zgodnie z dalszymi punktami zostały zatwierdzone przez zgromadzonych:
sprawozdanie Rady Nadzorczej,
sprawozdanie Zarządu Spółdzielni,
sprawozdanie finansowe Spółdzielni za r. 2008,
podziału nadwyżki bilansowej za r. 2008,
oznaczono najwyższą sumę zobowiązań jaki Spółdzielnia może zaciągnąć na lata 2009 – 2010, udzielono absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2008 r.,
przyjęto kierunki działania Spółdzielni na lata 2009 – 2010.


Po każdym punkcie trwała dyskusja, która zawsze coś wnosiła informacyjnego lub uzupełniającego.


Zebranych poinformowano również o realizacji uchwał i wniosków z Zebrania Przedstawicieli z w/w dat. Rozpatrzono wnioski p. Bożeny Wojciechowskiej i grupy mieszkańców osiedla Ludna – Krucza (ma je rozpatrywać nowa RN).


Na koniec przyjęto wnioski przedstawione przez Komisję Uchwał i Wniosków (do wglądu w biurze HSM) i po prawie 6 godzinach (około 23) obrady zamknięto.


Podczas zebrania wszyscy mogli skorzystać z napojów chłodzących i ciasteczek, a było gorąco od konstrukcyjnej dyskusji oraz pogody.


***

Ze strony internetowej HSM

Z HISTORII HRUBIESZOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w 1959 roku z inicjatywy społecznej, co było wynikiem rosnących potrzeb mieszkalnych miasta Hrubieszowa.
Głównym koordynatorem i inicjatorem powstania Spółdzielni Pan Rudolf Kossowski.
Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 26 października 1959 roku, na którym przyjęto nazwę nowo powstałej Spółdzielni, o brzmieniu „Hrubieszowska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stanisława Staszuca w Hrubieszowie”.
W dniu 26 listopada 1959 roku na Walnym Zebraniu została powołana Rada Nadzorcza w składzie:
1.Józef Bajurko - Przewodniczący Rady
2.Antoni Sobczuk - z-ca przewodniczącego
3.Stanisław Zalewski - Sekretarz
4.Kazimierz Wójtowicz - członek
5.Henryka Janusz - członek
6.Czesław Osuch – członek

Następnie został powołany Zarząd Spółdzielni w następującym składzie:
1.Rudolf Kossowski - Prezes
2.Władysław Hawryluk - z-ca Prezesa
3.Edward Kudyba – Sekretarz


***


Obecnie

Obecnie w Spółdzielni zrzeszonych jest 2672 członków. Zasoby Spółdzielni to 50 budynków mieszkalnych o 2120 mieszkaniach, 5 budynków handlowo-biurowo-usługowych i 71 boksów garażowych. W zasobach jest również 5 własnych kotłowni węglowych.


***


Gospodarka Zasobami Mieszkaniowymi

Dział Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi jest statutową działalnością Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. hsma w Hrubieszowie.
Dział GZM zajmuje się eksploatacją:
- zasobami mieszkaniowymi
- zasobami użytkowymi
- garażami
- pięcioma własnymi kotłowniami
- konserwacją zieleni
- konserwacja urządzeń instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej
- remontami budynków i urządzeń


Obsługuje członków Spółdzielni w zakresie:
- usuwania awarii i usterek
- świadczenia usług dla członków Spółdzielnia prowadzenia dokumentacji w zakresie ewidencji ruchu ludności
- dostaw energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody


W eksploatacji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi jest:
- 50 budynków mieszkalnych wielorodzinnych o 2120 mieszkaniach o powierzchni użytkowej 105415,79 m2
- liczba osób zamieszkujących w zasobach 6540
- 5 budynków handlowo-usługowych o powierzchni użytkowej 4030,36 m2
- 80 boksów garażowych o powierzchni użytkowej 1351,11 m2
- 5 kotłowni węglowych o łącznej mocy 4,5 MW
- 23 ha gruntów

Opracował – mak

zobacz zdjęcia »

Hrubieszow LubieHrubie 2009

Podziel się:
« wstecz

GALERIA: