Wyjaśniamy, jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest jednym z pierwszych kroków do oddłużenia i ustabilizowania trudnej sytuacji finansowej. Należy jednak rozróżnić dwa pojęcia – ogłoszenia upadłości konsumenckiej i umorzenia zobowiązań, do którego dochodzi dopiero po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego. Niezaprzeczalnie jednak pierwszym etapem w drodze do oddłużenia jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej we właściwym sądzie.

 

Składanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – podstawowe informacje

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się na formularzu urzędowym w sądzie właściwym ze względu na zwykłe miejsce pobytu dłużnika. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 30 złotych.

Nie ma określonego terminu, w którym dłużnik powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Należy jednak dodać, że warto jest zrobić to jak najwcześniej. Zwlekanie, zaciąganie kolejnych kredytów w celu pokrycia bieżących zobowiązań nie jest dobrym rozwiązaniem. Należy także pamiętać o tym, że wierzyciele nie będą czekać, aż dłużnik dobrowolnie zacznie spłacać zobowiązanie, a z pewnością podejmą kroki, aby odzyskać swoje pieniądze.

Jakie dane należy podać we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

 • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację,
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika,
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie,
 • aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników,
 • spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty,
 • spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności, wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania,
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych,
 • określone oświadczenie dłużnika.

Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Prawo upadłościowe wyróżnia przesłanki warunkujące oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wyróżnić należy przesłanki bezwzględne i względne.

Przesłanką bezwzględną jest doprowadzenie przez dłużnika do niewypłacalności lub istotne zwiększenie jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Natomiast przesłanki względne to takie, po wystąpieniu których sąd może oddalić złożony wniosek lub przeprowadzić postępowanie, gdy jest to uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

 1. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:
  • w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów dot. upadłości konsumenckiej, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
  • ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli został uchylony,
  • dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli,
  – chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
 2. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności – lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
 3. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne – lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Dokładne informacje o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można znaleźć na stronie https://upadlosc-konsumencka.biz.pl/proces/

 

(tekst i fot. mat. sponsora).