XXXV sesja Rady Powiatu

HrubieszówHrubieszów

Reklamy

W dniu 24.06.2010 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Wręczenie pucharów i dyplomów dla szkół za udział w XII Biegu Herbowym.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2010 r.

6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja o działalności Zarządu w okresie między sesjami.

7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego i podziału wyniku finansowego za rok 2009 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Hrubieszowskim na 2010 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

10. Rozpatrzenie informacji o współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych w 2009 r. oraz informacji o zadaniach planowanych do realizacji.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.
– wystąpienie Starosty,
– dyskusja,
– podjęcie uchwały.

13. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje

14. Wnioski i oświadczenia radnych.

15. Zakończenie obrad.