LubieHrubie.pl » Zapowiedzi

A A A

Hrubieszów: Florystka - zapraszamy na kurs

Dodał: may

Data dodania: 2019-07-02

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie ogłasza nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 12 bezrobotnych kobiet w zakresie - florystka.

Reklama

 

Nabór skierowany jest w szczególności do niżej wymienionych grup docelowych:

- osób młodych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP Hrubieszów jako osoby bezrobotne,

- osób bezrobotnych z ustalonym I lub II profilem pomocy,

- należących do tzw. młodzieży NEET: które nie pracują, nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki) ani nie szkoliły się (tj. nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy w okresie ostatnich 4 tygodni finansowanych ze środków publicznych),

- osób długotrwale bezrobotnych,

- osób z niepełnosprawnościami,

- osób o niskich kwalifikacjach zawodowych (maksymalnie średnie wykształcenie).

Projekt skierowany jest również do osób niekwalifikujących się do żadnej z ww. grup docelowych.

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (IV)” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs obejmuje 150 godzin zajęć dydaktycznych.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu „Florysta”. Ponadto celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji zawodowych, tj. tytułu czeladnika w zawodzie Florystka, potwierdzonych standardową procedurą oceny.

Przewidywany termin realizacji szkolenia: lipiec / sierpień 2019 r.

Miejsce odbywania kursu: Hrubieszów.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt w pokoju nr 22 Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie, ul. Leśmiana 11.

 

(PUP)

Podziel się:
« wstecz