LubieHrubie.pl » Zapowiedzi

A A A

Zapraszamy na XIII sesję Rady Powiatu

Dodał: mae

Data dodania: 2019-10-27

30 października 2019 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się XIII sesja Rady Powiatu.

Reklama

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołów z XI sesji Rady Powiatu z dnia 18 września 2019 r. i z XII sesji Rady Powiatu z dnia 25 września 2019 r. 

5. Informacja Starosty o działalności Zarządu w okresie między sesjami

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

7. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

8. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu w Hrubieszowie do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie

9. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o realizacji zadań oświatowych przez szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Hrubieszowski za rok szkolny 2018/2019

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości opłat
za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/119/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Hrubieszowie

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia powiatowych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. 

16. Ocena stanu nawierzchni dróg powiatowych

17. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2019 r. przez radnych Rady Powiatu w Hrubieszowie

18. Informacja Starosty Hrubieszowskiego o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2019 r. przez członków zarządu powiatu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające  decyzje administracyjne w imieniu Starosty

19. Interpelacje i  zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje

20. Wnioski i oświadczenia radnych

21. Zakończenie obrad

 

Starostwo Powiatowe Hrubieszów

Podziel się:
« wstecz