Alojzów: Warto zaufać naszemu ośrodkowi

W Alojzowie koło Werbkowic, dzięki zaangażowaniu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Werbkowicach (PSOUU) funkcjonuje bardzo nowoczesny Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Reklamy


Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Alojzowie koło Werbkowic ma status niepublicznej placówki oświatowej, realizuje szeroko pojęte potrzeby edukacyjne i rehabilitacyjne swoich wychowanków. Dzieci i młodzież przyjmowane są do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Alojzowie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno – wychowawczych zespołowych, wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Do OREW przyjmowane są dzieci na podstawie woli rodziców wyrażonej na piśmie. W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędna jest też zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie mieszka dziecko.

Metody wykorzystywane w naszej pracy:

Reklamy

  • stymulacja polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata;
  • terapia zaburzeń sensorycznych SI;
  • metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne;
  • metoda NDT-Bobath;
  • kinezyterapia;
  • fizykoterapia;
  • hydroterapia;
  • hortiterapia.

Zajęcia prowadzone są przez pedagoga specjalnego (oligofrenopedagoga), psychologa, terapeutę zajęciowego, logopedę oraz fizjoterapeutę – terapeutę NDT- Bobath uprawnionego do samodzielnego prowadzenia terapii neurorozwojowej.

OREW prowadzi wypożyczalnię pomocy terapeutycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, których zasoby udostępniane są w pierwszej kolejności wychowankom oraz innym osobom z niepełnosprawnością intelektualną, na warunkach określonych przez Zarząd Koła.

Sprzęt rehabilitacyjny to m.in.: elektryczne wózki inwalidzkie, rampy (szyny) podjazdowe aluminiowe, rampy progowe do niwelowania progów, schodów oraz wszelkich uskoków, chodziki (różne rozmiary), wózki rehabilitacyjne dziecięce – spacerówki, wózki inwalidzkie dla dzieci – aktywne.

Szczegółowe informacje o procedurach przyjęcia i funkcjonowania placówki:

www.werbkowice.psouu.org.pl (zakładka OREW)

https://www.facebook.com/OREW-w-Alojzowie-238018239880981/

Telefon do sekretariatu OREW: (84) 627 41 96 – w godzinach 9.00-16.00.Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy

w Alojzowie