ARiMR: Pomoc finansowa dla KGW na promocję szczepień

Od 23 lipca do 15 września 2021 r. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich na realizację do 30 września 2021 r. wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności szczepień przeciwko COVID-19.

Reklamy

Szczegółowe zasady udzielania pomocy zostały udostępnione na portalu GOV.PL – otwórz

Zasady Programu #SzczepimySię z KGW – otwórz

Patronat honorowy nad programem wspierania szczepień #SzczepimySię z Kołem Gospodyń Wiejskich objął premier Mateusz Morawiecki.

Formularz wniosku o pomoc oraz sprawozdania z przebiegu wydarzenia:

Wzór wniosku o pomoc:

Instrukcja wypełniania wniosku – otwórz

Wzór sprawozdania ze zorganizowanego wydarzenia:

Instrukcja wypełniania sprawozdania – otwórz

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać do Kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich.

O wsparcie można starać się przy użyciu formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Do wniosku należy dołączyć:

  1. zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie lub innych pomocy de minimis. Równoważne z zaświadczeniem jest złożenie w sekcji VII Wniosku oświadczenia o wielkości ww. pomocy de minimis;
  2. wniosku o wpis do ewidencji producentów na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku kół gospodyń wiejskich nieposiadających takiego wpisu.

Informacja w sprawie zasad uzyskiwania numerów identyfikacyjnych w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności jest dostępna na naszym portalu – otwórz.

Dodatkowo, w celu usprawnienia procesu współpracy z jednostkami wykonującymi szczepienia udostępnione zostają wzory umów pomiędzy KGW a takimi punktami:

  • wzór umowy z Mobilną Jednostką Szczepień – otwórz
  • wzór umowy z Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą – otwórz

Z przeprowadzonego wydarzenia należy w ciągu 30 dni od jego zakończenia złożyć w biurze powiatowym Agencji sprawozdanie, do którego należy dołączyć:

  • kopię umowy zawartej pomiędzy kołem gospodyń wiejskich a punktem szczepień dotyczącej wykonania na wydarzeniu szczepień przeciwko COVID-19;
  • materiały dokumentujące przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach lokalnych lub społecznościowych, lub za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniu;
  • materiały dokumentujące zrealizowanie aktywności podczas wydarzenia.

Wnioski i sprawozdania można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać pocztą. O dacie złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do właściwego biura powiatowego. Po upływie terminu wnioski nie będą rozpatrywane.

Materiały dotyczące oznaczenia punktu szczepień ze względu na ich objętość, koła powinny pobierać bezpośrednio z portalu GOV.PL (https://www.gov.pl/web/szczepimysie/kgw).

­

(info: ARiMR)


Zobacz też:

Dachowanie w Turkowicach. Dwie osoby poszkodowane – ZDJĘCIA

Dachowanie w Turkowicach. Dwie osoby poszkodowane – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie