Cyfryzacja Gminy Trzeszczany

Prawie 150 tysięcy zł zostało przeznaczone w gminie Trzeszczany na zakup 24 nowej generacji laptopów i zorganizowanie cyklu szkoleń dla mieszkańców.

Reklamy

 

Od 10 stycznia do końca lutego 2020 r. z inicjatywy Wójta Gminy Trzeszczany oraz dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi, zrealizowano projekt „W sieci bez barier”.

Odbył się on wramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Zrealizowano cykl szkoleń które zakładały wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Trzeszczany powyżej 25 roku życia i obejmowałyrealizację siedmiu modułów szkoleniowych takich jak: Kultura w sieci, Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Rolnik w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową oraz Moje finanse w sieci.

Trenerzy zgodnie z tematyką, przeszkolili łącznie 264 osoby, którym zapewniono materiały szkoleniowe, dostęp do mobilnych komputerów z zasięgiem internetowym oraz poczęstunek przez czas trwania szkolenia. Kwota dofinansowania – 147.826 zł została pozyskana ze środków pozabudżetowych Ministerstwa Cyfryzacji, którą m.in. przeznaczono na zakup 24 nowej generacji laptopów.

Po zakończeniu projektu sprzęt komputerowy przekazano Szkole Podstawowej w Nieledwi. Wzbogacił on zasoby pomocy dydaktycznych szkoły. Mamy nadzieję, że dzięki otrzymanym komputerom uczniowie będą mogli korzystać z powstającej szerokopasmowej sieci internetowej a tym samym utrzymająobecny, wysoki poziom nauczania.

Należy także wspomnieć, iż uczestnicy szkoleń nie kryli zadowolenia z powodu nabycia nowych kompetencji komputerowych tak niezbędnych w dobie postępu informatycznego oraz zadeklarowali udział w kolejnych tego typu projektach. Na zakończenie swoich modułów wszyscy uczestnicy zdali wymagane projektem egzaminy i otrzymali ministerialne certyfikaty. 

Niezależnie od zrealizowanego projektu, biorąc pod uwagę szczególną sytuację epidemiologiczną w kraju, Wójt Gminy Trzeszczany – Stanisław Czarnota przystąpił do kolejnego projektu Ministerstwa Cyfryzacji, który ma na celu zakup kolejnych 20 zestawów komputerowych z przeznaczeniem dla dzieci i nauczycieli.

 

info: UG Trzeszczany

 


 

Zobacz też:

POWIAT – Trzeszczany: Kasa w Urzędzie Gminy nieczynna

POWIAT – Trzeszczany: Od fotografii do monografii