Czerwcowe badanie rolne GUS

W dniach od 1 czerwca do 10 lipca 2015 r., podobnie jak w latach poprzednich, Główny Urząd Statystyczny przeprowadzać będzie – w wylosowanych gospodarstwach rolnych w kraju – ankietowe badania rolne:

Reklamy

 

  • Czerwcowe badanie rolnicze (R-CzBR),
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B),
  • Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S) – II edycja.

            Celem tych badań jest uzyskanie rzetelnej i obiektywnej informacji od użytkowników gospodarstw rolnych dotyczących m. in. użytkowania gruntów, pogłowia zwierząt gospodarskich, powierzchni zasiewów poszczególnych upraw, cen zakupu i dzierżawy użytków rolnych itp. Dzięki pozyskanym w ten sposób informacjom opracowane zostaną analizy i zestawienia przedstawiające warunki prowadzenia działalności rolniczej w województwie lubelskim, niezbędne do podejmowania właściwych decyzji zarówno przez samych rolników, przedstawicieli władz lokalnych, jak i jednostki bezpośrednio odpowiedzialne za kreowanie i realizację polityki rolnej.

            Więcej informacji na temat badań, metod ich realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można także znaleźć na stronie internetowej: http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych.


Plakat – plik do pobrania »