Dlaczego Sąd nie doręczył wyroku?

Zdarza się, że do kancelarii przychodzi klient mówiąc, że nie wie co dzieje się w sprawie. Po udzieleniu pełnomocnictwa i wglądzie do akt sprawy okazuje się często,  że w sprawie zapadł już wyrok i upłynął termin do jego zaskarżenia.

Reklamy

Już na wstępie trzeba powiedzieć, że zarówno w sprawach cywilnych, w tym w sprawach gospodarczych, rodzinnych, opiekuńczych, jak i sprawach karnych, zasadą jest to,  że Sąd „sam z siebie” nie doręcza wyroków, za wyjątkami przedstawionymi niżej. Doręczeniu podlegają: nakazy zapłaty, niektóre postanowienia oraz wyroki zaoczne.

W sprawach cywilnych Sąd zawiadamia o każdym terminie rozprawy albo posiedzenia, na którym ma być rozstrzygana sprawa, co oznacza, iż od decyzji strony zależy czy w sądzie będzie obecna. Inaczej jest gdy Sąd wzywa do osobistego stawiennictwa. Wówczas udział strony jest obowiązkowy, w przeciwnym razie mogą powstać określone skutki procesowe (np. nałożenie obowiązku zwrotu kosztów przeciwnikowi, pominięcie dowodu z przesłuchania strony)  o czym Sąd w piśmie wyznaczającym termin poucza.

Zwykle informacje przesyłane są  listem poleconym, albo strona informowana jest o kolejnym terminie rozprawy w czasie posiedzenia, na którym jest obecna (wówczas odrębna korespondencja nie jest przesyłana).

Po zamknięciu rozprawy Sąd wydaje wyrok i  jest on ogłaszany od razu albo Sąd wyznacza inny termin ogłoszenia, maksymalnie na miesiąc, w sprawach skomplikowany i obszernych.

Gdy strona stawi się na ogłoszenie wówczas Sąd poucza o sposobie i terminie wniesienia środka zaskarżenia, chyba, że strona występuje z adwokatem albo radcą prawnym. Sąd doręcza wyrok wyłącznie stronie, która tego zażądała ( sam z siebie doręcza tylko w przypadkach wskazanych poniżej). W celu złożenia odwołania od wyroku albo postanowienia należy, do Sądu który wydał rozstrzygnięcie w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia,  złożyć wniosek o uzasadnienie. Wówczas Sąd doręczy wyrok (postanowienie) wraz z uzasadnianiem, co otworzy drogę do złożenia apelacji (zażalenia).

Bez wniosku Sąd prześle wyłącznie:

  1. wyrok zaoczny,
  2. wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym, w tym nakaz zapłaty oraz postanowienie,
  3. stronie, która na skutek pozbawienia wolności była nieobecna przy ogłoszeniu wyroku ( jeżeli nie miała w sprawie pełnomocnika w osobie adwokata, albo radcy prawnego).

Jednak wówczas strona i  tak będzie musiała samodzielnie wystąpić o uzasadnianie wyroku, w przypadku wyroku zaocznego pozwany musi zgłosić sprzeciw, w przypadku nakazów zapłaty albo zarzuty albo sprzeciw. Niektóre postanowienia przesyłane przez Sąd mają już w sobie „uzasadnianie”, jednakże są to tzw. zwięźle wskazane zasadnicze powody rozstrzygnięcia (art. 357 § 5 kodeksu postępowania cywilnego)  i po uzyskaniu takiego postanowienia  strona i tak musi złożyć wniosek o uzasadnienie.

Przypomnieć należy, iż strona procesu cywilnego ma prawo wglądu do akt sprawy, uzyskania telefonicznej informacji na temat przebiegu sprawy, albo zaangażować pełnomocnika zawodowego, który sprawą będzie zajmował się. Zwrócić też należy uwagę na pouczenia, które, zwykle mniejszym drukiem, dołączane są do korespondencji sądowej.

­

radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Korzystanie z prywatnej skrzynki mailowej dla celów służbowych

Porady prawne: Korzystanie z prywatnej skrzynki mailowej dla celów służbowych


LubieHrubie na Instagramie