Dlaczego Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego nie przyznał żadnych środków w budżecie na 2021 rok na dofinansowanie basenu w Hrubieszowie?

Danuta Muzyczka: Dlaczego Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego, nie przyznał żadnych środków w budżecie na 2021 rok na dofinansowanie basenu w Hrubieszowie, który będzie służył mieszkańcom całego powiatu hrubieszowskiego?

Reklamy

Szanowny panie Przewodniczący Rady Powiatu w Hrubieszowie Michale Miścior! 24 listopada 2020 roku, na wniosek Zarządu Powiatu została zwołana XXVI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Hrubieszowskiego, gdzie porządek obrad obejmuje 20 punktów, jednak brak punktu „wnioski i zapytania radnych” zamyka nam usta i radni nie mają możliwości zabrania głosu.

Przygotowałam się do tej sesji i chciałam zabrać głos, w kilku sprawach, do których nie będą procedowane uchwały. Kilka zapytań zgłosili do mnie mieszkańcy Gminy Werbkowice, ale najbardziej pilne pytanie, dlaczego Zarząd Powiatu Hrubieszowskiego, nie przyznał żadnych środków w budżecie na 2021 rok na dofinansowanie basenu w Hrubieszowie, który będzie służył mieszkańcom całego powiatu hrubieszowskiego (twórcą budżetu jest Zarząd Powiatu).

Mam pytanie do Wicestarosty pana Marka Katy, który jest mieszkańcem Hrubieszowa. Czy tak pan się odwdzięczył swoim wyborcom z miasta Hrubieszów, którzy na pana głosowali?

Panie Przewodniczący, proszę też pana o to, żeby pan dał do poprawki Zarządowi, plan kadencyjny inwestycji drogowych na lata 2021 – 2022, bo to jest jakiś żart chyba, bowiem nie ma w nim ani zakresu działań, ani kwot, ani od jakiego kilometra będą prowadzone inwestycje? ( niniejszym załączam).

Panie Przewodniczący Michale Miścior, zgodnie ze Statutem Rady Powiatu w Hrubieszowie (§19 ust.2 i 3 ) na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, Przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję nadzwyczajną na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Porządek obrad sesji nadzwyczajnej powinien obejmować wyłącznie sprawy zgłoszone we wniosku o zwołanie sesji w tym trybie.

Analiza postanowień Statutu stanowi wyraźnie, że tzw. tryb sesji nadzwyczajnej powinien być incydentalny i wynikający z nadzwyczajnych okoliczności. Przesądza to o tym, że w tym trybie procedowane winny być uchwały po pierwsze nie cierpiące zwłoki, a po drugie ich ilość powinna być ograniczona do tych spraw niezbędnych. Nie można w tym trybie podejmować uchwał, których termin podjęcia określony został ustawowo np. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, gdzie ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wyraźnie przewiduje termin podjęcia uchwały do końca listopada każdego roku.

Jeżeli Pan przewodniczący uważa, że tak należy interpretować zapisy Statutu, to proszę również o zobowiązanie wnioskodawcy zwołania sesji nadzwyczajnej o elementy wymagane w §26 ust. 7 Statutu bowiem stanowi on jasno, że porządek obrad każdej sesji powinien obejmować w szczególności:

1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;

2) wnioski i oświadczenia obywatelskie;

3) sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz informację z działalności Zarządu między sesjami;

4) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał;

5) interpelacje i zapytania radnych;

6) wnioski i oświadczenia radnych.

Podkreślam, że Statut w powyżej wskazanym zakresie mówi o każdej, a więc i nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu.

Zwoływanie sesji Rady Powiatu w trybie nadzwyczajnym przy tak proponowanym porządku obrad prowadzi do naruszenia jego zapisów oraz ogranicza możliwość aktywności Radnych wybranych do reprezentacji swoich wyborców.

Wobec tego stanowczo protestuję przeciwko takiemu sposobowi zwoływania sesji Rady Powiatu w Hrubieszowie.

­

 

Z wyrazami szacunku:

Danuta Muzyczka Radna Powiatu Hrubieszowskiego