Dołhobyczów po rewitalizacji (ZDJĘCIA)

Gmina Dołhobyczów zakończyła realizację projektu pod nazwą „Rewitalizacja zdegradowanego terenu w centrum Dołhobyczowa”.

Reklamy

Jego celem głównym było przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na zdegradowanych obszarach Dołhobyczowa, a także zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej i kulturalnej, poprzez rewitalizację zdegradowanego terenu w centrum miejscowości.

W ramach rewitalizacji wykonano: studium wykonalności i dokumentację projektową, roboty budowlane w bibliotece i jej doposażenie, roboty budowlane w Centrum Kulturalno – Konferencyjnym i garażach szkoleniowych oraz ich doposażenie, roboty przy ciągu pieszo-jezdnym, nadzór inwestorski i promocję projektu.

Reklamy

Inwestycja została współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.13.04.00-IZ.00-06-001/17. Numer projektu: RPLU.13.04.00-06-0052/17.

­

(info i fot. Urząd Gminy Dołhobyczów)


Zobacz też:

Złote Gody w gminie Dołhobyczów (ZDJĘCIA)

Złote Gody w gminie Dołhobyczów (ZDJĘCIA)


LubieHrubie na Instagramie