Dołhobyczów: Poszukiwany bibliotekarz-animator kultury

Dyrektor Przygranicznego Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie zatrudni pracownika na stanowisko bibliotekarz – animator kultury.

Reklamy

 

Wymagania kwalifikacyjne kandydata

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

c) Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku.

d) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

e) Nieposzlakowana opinia.

f) Wykształcenie średnie bibliotekarskie lub średnie i gotowość do podjęcia studiów oraz minimum roczne udokumentowane doświadczenie zawodowe w instytucji kultury.

g) Obsługa komputera z zakresu programów z pakietu Microsoft Office.

h) Cechy osobowe i umiejętności niezbędne do bezpośredniej pracy z czytelnikiem dorosłym, dziećmi, młodzieżą oraz z seniorami.

2. Wymagania dodatkowe:

a) Znajomość podstawowych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania bibliotek ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o bibliotekach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

b) Komunikatywność i sumienność.

c) Umiejętność dobrej organizacji pracy zarówno indywidualnej jak i zespołowej.

d) Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku.

 

Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

Do głównego obowiązku Bibliotekarza – animatora kultury należeć będzie prowadzenie Biblioteki Publicznej w Przewodowie oraz Domu Kultury w Przewodowie, w szczególności:

a) Bieżąca obsługa czytelników.

b) Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.

c) Prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa: konkursy, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, pogadanki, akcje plenerowe oraz imprezy kulturalne.

d) Wypożyczanie elektroniczne.

e) Współpraca środowiskowa (współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami itp.).

f) Inne prace wynikające z zakresu działalności Biblioteki Publicznej w Przewodowie oraz Domu Kultury w Przewodowie.

 

Warunki zatrudnienia:

Rodzaj umowy: umowa o pracę (etat).

Wymiar etatu: 1 (cały etat) 40 godzin tygodniowo.

Miejsce wykonywanej pracy: Przewodów.

Przewidywany termin zatrudnienia: od 01 sierpnia 2020r.

 

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny.

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, dyplomy).

Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia.

Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w ciągu roku od momentu zatrudnienia.

 

Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej. Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne i tym samym zakwalifikowali się do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona na stronie internetowej:

http://www.dolhobyczow.naszgok.pl/,

http://www.dolhobyczow.naszgok.pl/bip/

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się w siedzibie Przygranicznego Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie, ul. Spółdzielcza 8 i dokonany zostanie wybór pracownika na jej podstawie.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Przygranicznego Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie.

Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Stanowisko Bibliotekarz – animator kultury”) należy składać osobiście w siedzibie Przygranicznego Centrum Kultury
i Rekreacji w Dołhobyczowie lub pocztą na adres: Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie ul. Spółdzielcza8 22-540 Dołhobyczów w terminie do 14.07.2020r.
(o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Przygranicznego Centrum Kultury
i Rekreacji w Dołhobyczowie).

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie ul. Spółdzielcza8, 22-540 Dołhobyczów (dalej: Administrator) jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Przygranicznego Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie.

a) Mogą się Państwo kontaktować w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych
z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej.
e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl;

b) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2019 poz.1040 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do ustawy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO); natomiast inne dane, na podstawie zgody,w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

c) Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. a. RODO.

d) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym odbiorcom, chyba że wynikać to będzie z przepisu prawa.

e) Państwa dane zgromadzone w procesie naboru na wolne stanowisko będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

f) Mają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

– do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

– do usunięcia danych osobowych;

– w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa).

– Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie kandydata

Oświadczenie o korzystaniu z praw publicznych

Oświadczenie o stanie zdrowia

 

PCKiR Dołhobyczów