Dzielni Druhowie z Gminy Dołhobyczów – OSP w Horoszczycach

Ochotnicza Straż Pożarna w Horoszczycach powstała w 1950 roku. Założycielem tej jednostki był Józef Kupiec jednocześnie przedstawiciel komendanta OSP Honiatyn.

Reklamy

 

W skład zarządu OSP Horoszczyce weszły następujące osoby: komendant Leon Pastuszek, zastępca komendanta Piotr Wygachiewicz, sekretarz Józef Szelepajło, skarbnik Bolesław Zienkiewicz, gospodarz Julian Szewczuk. Cała jednostka składała się z następujących osób: Franciszek Pastuszek, Franciszek Steciuk, Karol Pastuszek, Józef Bartko, Czesław Wiśniewski, Ludomir Jakubczak, Bolesław Borsukowski, Radosław Motyl, Edward Gnatowski, Franciszek Borsuk, Jan Tomczuk. W następnym roku jednostka OSP Horoszczyce otrzymała sprzęt przeciwpożarowy tzn. sikawką ręczną, prądownice, węże i drabinę.

Na początku zawiązania jednostki sprzęt gaśniczy przechowywano w prywatnym pomieszczeniu u jednego z druhów. W tym samym roku, czyli 1951 na zebraniu wiejskim, z pomysłu komendanta oraz mieszkańców Horoszczyc zaplanowano budowę domu ludowego wraz z zapleczem na sprzęt przeciwpożarowy, oraz na sklep wiejski. Kilka tygodni później zaczęto wozami przywozić kamień i materiały na budowę. W ciągłu jednego roku w czynie społecznym przez druhów strażaków i mieszkańców Horoszczyc został wybudowany dom ludowy. Nocami druhowie pokryli dach snopkami ze słomy. Po wykończeniu domu ludowego sprzęt przywieziono do pomieszczenia do tego przeznaczonego.

Jednostka, Ochotniczej Straży Pożarnej brała czynny udział w akcjach gaśniczych, wyjazdy do pożarów odbywały się końmi i wozem. Na początku 1960 roku OSP Horoszczyce otrzymało motopompę z całym wyposażeniem. Mechanikiem pompy został Edward Pachuta, który został przeszkolony na kursie w Krasnymstawie. W tym czasie do jednostki wstąpiło kilku młodych chłopaków, którzy zapisali się do OSP. W tym samym roku zmieniono zarząd.

Z powodu choroby komendanta nowym komendantem został zastępca, czyli Piotr Wygachiewicz, prezesem Franciszek Steciuk. W latach sześćdziesiątych, gdy powstały kółka rolnicze do pożarów dojeżdżano ciągnikiem z przyczepą, który był wyznaczony przez Urząd Gminy. Z takiego transportu korzystano też podczas wyjazdów na zawody sportowo-pożarnicze, które odbywały się w innych miejscowościach, prowadzone przez Komendę Powiatową. W 1961 w Honiatynie Jednostka OSP Horoszczyce zajęła drugie miejsce.

W następnych latach odbyło się otwarcie szkoły w Małkowie, gdzie też zorganizowano zawody, na których OSP Horoszczyce zajęła trzecie miejsce. W latach sześćdziesiątych po odejściu Piotra Wygachiewicza na stanowisku naczelnika wszedł Bolesław Borsukowski a prezesem został Antoni Paterański, reszta zarządu pozostała bez zmian.

Pod koniec lat sześćdziesiątych druhowie czynem społecznym pomagali przy wożeniu cegły, piachu i rozbudowie szkoły. W 1968 roku zmieniono naczelnika, nowym został Kazimierz Weremczuk, w tych latach OSP organizowała różne imprezy, zabawy, przedstawienia, z których dochód przeznaczano na straż.

Na początku lat siedemdziesiątych organizowano zawody sportowo – pożarnicze przez zarząd Urzędu Gminy, który powstał w Dołhobyczowie. Z OSP Horoszczyc znalazło się dwóch druhów w zarządzie gminnym byli to – Zdzisław Wygachiewicz i Marian Jasiński. W 1972 roku Zdzisław Wygachiewicz pełnił funkcję wiceprezesa zarządu gminnego. Jednostka OSP Horoszczyce brała czynny udział w zawodach zajmując wysokie miejsca, uczestniczyła na zajęciach prowadzonych przez Komendę Powiatową. W 1973 roku zarząd jednostki OSP Horoszczyce został ponownie zmieniony. Prezesem został Marian Jasiński, naczelnikiem Zdzisław Wygachiewicz, sekretarzem Jan Pastuszek, skarbnikiem Stanisław Wygachiewicz, a gospodarzem Julian Szewczuk.

W latach siedemdziesiątych strażacy w znaczącym stopniu pomogli szkole w zakupie książek do biblioteki szkolnej oraz przekazali środki na jej remont. W tychże latach Jednostka otrzymała syrenę elektryczną oraz nowe umundurowanie. Wszystko to z finansów Urzędu Gminy.

W osiemdziesiątych latach druhowie strażacy brali czynny udział w budowie dróg wożąc piach własnymi ciągnikami. W 1985 roku powstał plan budowy nowej szkoły, straż ze środków własnych zakupiła działkę. W 1986 roku rozpoczęto budowę.

W dalszym ciągu strażacy czynem społecznym pomagali przy rozładunku materiałów, jak i przy kopaniu fundamentów oraz wszelkich prac związanych z budową szkoły. Lata dziewięćdziesiąte, gdy szkołę zamknięto na tym miejscu powstała świetlica wiejska. Dom ludowy zlikwidowano a na tym miejscu miał powstać garaż do przechowywania sprzętu strażackiego.

W tych latach znowu został zmieniony zarząd OSP Horoszczyce. Prezesem został wybrany Zygmunt Steciuk, naczelnikiem Zdzisław Wygachiewicz, sekretarzem Edward Bonior, skarbnikiem Stanisław Wygachiewicz i gospodarzem Jerzy Kupiec.

Budowa garażu trwała ponad 20 lat i w 2007 roku został on wybudowany ze środków Urzędu Gminy. W 2008 roku OSP otrzymała przyczepę strażacką wraz z zbiornikiem na wodę. W 2011 roku Jednostka OSP Horoszczyce zajęła pierwsze miejsce na zawodach gminnych i szóste na zawodach powiatowych. Strażacy biorą czynny udział przy pracach porządkowych wokół świetlicy i garażu strażackiego.

Prawie wszyscy druhowie są odznaczeni za zasługi dla pożarnictwa: siedmiu druhów odznaczono złotą odznaką strażaka. W 2017 r Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP Grzegorz Drewnik dokonał aktu wręczenia medali i odznaczeń za zasługi dla pożarnictwa dla straży. Druha Mariana Jasińskiego z jednostki OSP Horoszczyce odznaczono Złotym Znakiem Związku OSP RP.

W roku 2020 jednostka będzie święcić Jubileusz 70 lecia swojego istnienia.

 

tekst i fot. Urząd Gminy Dołhobyczów

 


 

Zobacz też:

POWIAT – Dzielni Druhowie z Gminy Dołhobyczów cz. 2

POWIAT – Dzielni Druhowie z Gminy Dołhobyczów