Gmina Hrubieszów: Dla Natury i turystów

Gmina Hrubieszów otrzymała informację z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych o pozytywnej ocenie wniosku związanego z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Reklamy

 

Gmina Hrubieszów otrzymała informację z Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (Instytucji Organizującej Konkurs) o pozytywnej ocenie na etapie oceny merytorycznej I stopnia wniosku, złożonego w ramach działania 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wniosek pt. „Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez kanalizację ruchu turystycznego na obszarze Błoni Nadbużańskich” otrzymał 80 punktów.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

Reklamy

– odtworzenie elementów ścieżki historyczno-przyrodniczej „Królewski Kąt”,

– utworzenie punktu widokowego na grodzisku w Gródku,

– budowę 30 wiat w „Lasku Czumowskim”,

– remont dwóch mostków na ciekach wodnych w Teptiukowie i mostu na Huczwie w Gródku,

– zakup gruntu o łącznej powierzchni ok. 0,50 ha w Teptiukowie, po którym faktycznie w terenie przebiega droga gminna nr 111091 L Teptiuków-Gródek (brak możliwości przywrócenia przebiegu drogi, zgodnego z ewidencją),

– częściowe utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 111091 L Teptiuków-Gródek,

– wypas muraw kserotermicznych na grodzisku w Gródku przez owce (w związku z konicznością zapewnienia czynnej ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych, a także w celu zwiększenia turystycznej atrakcyjności obiektu).

Na potrzeby opracowania wniosku uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, a także nawiązano nieformalną współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. We własnym zakresie opracowano Plan Realizacji Przedsięwzięcia, który jest odpowiednikiem studium wykonalności oraz „Analizę natężenia ruchu turystycznego”.

Wartość całkowitą projektu oszacowano na ponad 980 tys. zł, w tym wnioskowane dofinansowanie wynosi ponad 830 tys. zł. Planowany okres realizacji projektu: 2017-2018.

 

źródło: UG Hrubieszów