Gmina Hrubieszów: Dla ochrony środowiska i turystów

Gmina Hrubieszów zakończyła wypas owiec, realizowany w ramach projektu pt. „Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez kanalizację ruchu turystycznego na obszarze Błoni Nadbużańskich” na działce nr 55 (grodzisko) w Gródku, a do użytku oddano elementy infrastruktury.

Reklamy

 

Przed kilkoma dniami owce odjechały z miejsca wypasu. Pomagały w ochronie cennej roślinności związanej z siedliskiem murawy kserotermiczne. Podobnie, jak w roku poprzednim owce spełniły swoją rolę. Ze względu na ukształtowanie terenu (znaczne wzniesienie i strome zbocza grodziska) do wypasu wybrano owce rasy świniarka. Jest to rasa rodzima.

W ramach realizowanego projektu przewidziano dwa sezony wypasu w latach 2017-2018. Każdy rozpoczynał się w maju i kończył we wrześniu. W związku z tym, że teren nie był użytkowany od wielu lat, wymagał uprzedniego przygotowania, tj. wykoszenia, uprzątnięcia itp. Jedynie podjęcie tych działań umożliwiało ustawienie ogrodzenia elektrycznego. Pomimo zakończenia projektu, przez co najmniej pięć następnych lat, owce powinny paść się na grodzisku w Gródku. Wynika to z zachowania trwałości projektu.

Nieco wcześniej, na tym samym grodzisku, oddano do użytku punkt widokowy. Turyści, teraz już wygodnie, korzystając ze schodów, mogą wspiąć się na szczyt grodziska i z platformy widokowej obserwować piękno krajobrazu, charakterystycznego dla doliny Bugu i Huczwy. W cieniu drzew mogą też odpocząć przy trzech zadaszonych ławo-stołach. W związku z prowadzeniem robót budowlanych na grodzisku w 2018 r., teren wypasu został podzielony na dwie części użytkowane w kolejnych etapach.

Punkt widokowy to nie jedyna infrastruktura, powstała dzięki realizacji projektu, która została oddana do użytku w ostatnim czasie. Wszystko powstało w celu ukierunkowania (skanalizowania) ruchu turystycznego na nadbużańskim obszarze pomiędzy miejscowościami Teptiuków, Gródek i Czumów. Przy grodzisku w Gródku ma swój początek ścieżka historyczno-przyrodnicza „Królewski Kąt”, której elementy (siedem tablic informacyjnych z ławkami i koszami na śmieci oraz tabliczki informujące o przebiegu trasy) zostały odtworzone w ramach niniejszego projektu. Odtworzone, gdyż oznakowane tej ścieżki istniało na tym terenie już przed kilkoma laty, ale uległo degradacji i ostatecznie musiało zostać usunięte. Ścieżka w 2004 r. otrzymała tytuł „Perełka Lubelszczyzny”. Informacje na poszczególnych tablicach na przebiegu ścieżki zatytułowane są: 1. Grodzisko w Gródku, 2. Murawy kserotermiczne, 3. Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu, 4. Błonia Nadbużańskie, 5. Żołna, 6. Rzeka Bug, Pałacyk w Czumowie. Dodatkowo w pobliżu przystanku nr 1. ścieżki, znajduje się tablica poświęcona użytkowi ekologicznemu „Błonia Nadbużańskie”, której treść opracowano w zamojskim Oddziale Terenowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie. Natomiast, urzędową tabliczkę informującą o ochronie prawnej obiektu zabytkowego, jakim jest grodzisko, pozyskano z zamojskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.

Do pierwszego przystanku ścieki można dojechać drogą gminną nr 111091 L Teptiuków-Gródek, która została ostatnio utwardzona na odcinku ok. 675 m. Dodatkowo odcinek tej drogi, o długości ok. 320 m ma zostać utwardzony jeszcze w najbliższym czasie. Na przebiegu drogi znajdują się trzy mosty, dwa na lokalnych ciekach wodnych w Teptiukowie i jeden, największy, na rzece Huczwa w Gródku. Wszystkie te mosty zostały wyremontowane w ramach i od września użytkownicy mogą już z nich korzystać. Oprócz tego, drogą gminna nr 111091 L Teptiuków-Gródek prowadzi kilka innych tras turystycznych. Gdyby, ktoś miał ochotę rozpocząć zwiedzanie ścieżki od końcowego, 7. Przystanku, możne tam dotrzeć od drogi powiatowej w Czumowie, kierując się znakami Do ścieżki „Królewski Kąt”, drogą prowadzącą do rzeki Bug przed świetlicą wiejską w Czumowie, w kierunku tzw. „wiatraka” nad Bugiem.

Warto dodać, że ta infrastruktura turystyczna stanowi uzupełnienie, oddanych do użytku na początku lipca br., wiat wystawienniczych w tzw. „Lasku Czumowskim”.

 

Projekt jest realizowany w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych podtyp projektu 2.4.1 a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych PO IiŚ 2014-2020.


źródło i fot. UG Hrubieszów