Gmina Hrubieszów: Otwarcie mieszkania chronionego

W dniu 16 grudnia 2016 r. przedstawiciele władz samorządowych dokonali uroczystego otwarcia mieszkania chronionego.

Reklamy

 

„W każdym  aspekcie Twojego życia możesz zrobić miejsce na to, co nowe i lepsze.”

Projekt „Wspólnie przeciw przemocy”  realizowany w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”  priorytetu III Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększył dostępność do usług świadczonych przez placówki pomocowe osobom dotkniętym przemocą w rodzinie poprzez dostosowanie bazy lokalowej do możliwości pobytu całodobowego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom podopiecznych Gmina Hrubieszów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w okresie od 24.06.2016r do 31.12.2016r.  utworzyli mieszkanie chronione dla osób dotkniętych przemocą jak również i ich rodzin. Jest to pierwsze tego typu świadczenie niepieniężne w gminie oraz w powiecie.

Informacje na temat zjawiska przemocy oraz możliwości udzielenia pomocy można uzyskać w specjalnie wydanej broszurze. Broszura zawiera adresy i telefony placówek oferujących pomoc dla osób znajdujących się w kryzysie, numery alarmowe oraz informacje dotyczące działalności i oferty specjalistycznego poradnictwa w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym.

Broszurę można nabyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w godzinach od 7 30  do  15 30 . Całkowity koszt projektu to kwota 74 250 zł w tym wkład własny wnioskodawcy 14 850zł.

W dniu 16 grudnia 2016r. przedstawiciele władz samorządowych dokonali uroczystego otwarcia mieszkania chronionego. Przed oddaniem mieszkania do użytku zostało ono również poświęcone przez Ks. Macieja Nizio – proboszcza Parafii Św. Jana Chrzciciela w Czerniczynie. 

 

 

źródło i fot. GOPS Hrubieszów