Gmina Hrubieszów: Powstanie mieszkanie chronione dla osób dotkniętych przemocą i ich rodzin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w ramach projektu „Wspólnie przeciw przemocy” tworzy mieszkanie chronione dla osób dotkniętych przemocą i ich rodzin.

Reklamy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie w ramach projektu „Wspólnie przeciw przemocy” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w okresie od 24.06.2016r do 31.12.2016r., współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tworzy mieszkanie chronione dla osób dotkniętych przemocą i ich rodzin.

 

Celem mieszkania chronionego jest:

1) udzielenie schronienia osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej,

2) zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie przechodzenia kryzysu w stan chroniczny, przeciwdziałanie rozpadowi rodziny oraz przemocy w rodzinie i jej skutkom,

3) usamodzielnienie osób przebywających w mieszkaniu, readaptacja i powrót do środowiska.


***


Jeśli jesteś osobą dotkniętą przemocą lub w Twoim najbliższym otoczeniu występuje przemoc lub alkoholizm – pomóc Ci mogą:

– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. B Prusa 8, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 26 81 wew. 34

 – Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ul. B. Prusa 8, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 26 81 wew. 34.

– Niebieska Linia Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie tel.801 120 002.