Gmina Hrubieszów: Projekt zakończony, ale owce pozostaną

Pomimo zakończenia projektu, odwiedzający grodzisko w Gródku nie muszą się obawiać – owce nadal będą tam wypasane, co najmniej przez kolejne pięć sezonów.

Reklamy

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, pełniące funkcję Instytucji Wdrażającej dla projektów podtyp 2.4.1a. Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zatwierdziło ostatni wniosek o płatność złożony przez Gminę Hrubieszów.

Wniosek dotyczy projektu pt. „Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez kanalizację ruchu turystycznego na obszarze Błoni Nadbużańskich”, który był realizowany od lutego 2017 r. do października 2018 r. Całkowita wartość tego projektu wyniosła ostatecznie 981.430,20 zł, w tym otrzymane dofinansowanie wyniosło 834.215,43 zł.

W ramach zatwierdzonego ostatniego wniosku o płatność, Gmina Hrubieszów otrzyma refundację uprzednio poniesionych wydatków w wysokości 21.962,17 zł.

Celem głównym projektu była: „Ochrona gatunków i siedlisk użytku ekologicznego „Błonia Nadbużańskiepoprzez kanalizację ruchu turystycznego i czynną ochronę najcenniejszych zasobów”. Podejmowane działania służyły ochronne przyrody, szczególnie gatunków: żmijowiec czerwony, błotniak łąkowy, brodziec piskliwy i zimorodek oraz siedliska: murawy kserotermiczne.

Wśród podejmowanych działań, przez dwa kolejne sezony, realizowany był wypas owiec, a także wykaszanie muraw kserotermicznych na dwóch stanowiskach w Gródku i Teptiukowie oraz skanalizowanie ruchu turystycznego na obszarze użytku ekologicznego m.in. poprzez: odtworzenie elementów ścieżki historyczno – przyrodniczej „Królewski Kąt” i utworzenie punktu widokowego na grodzisku w Gródku.

W ramach projektu wykonano także: remont mostu na rzece Huczwa w Gródku, remont dwóch mostów na lokalnych ciekach wodnych w Teptiukowie, utwardzenie niemal 1 km drogi gminnej Teptiuków – Gródek wraz z wykupem gruntów, a także wybudowano 30 wiat wystawienniczych w tzw. „Lasku Czumowskim”.

Pomimo zakończenia projektu, odwiedzający grodzisko w Gródku nie muszą się obawiać – owce nadal będą tam wypasane, co najmniej przez kolejne pięć sezonów. Kwestię tę Gmina Hrubieszów uzgadnia z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Tegoroczny wypas rozpocznie się prawdopodobnie w maju.

 

(info i fot.: UG Hrubieszów)

 


 

Zobacz też:

POWIAT – Gmina Hrubieszów: Dla ochrony środowiska i turystów 

POWIAT – Gmina Hrubieszów: Owce powróciły 

POWIAT – Inwestycje w gminie Hrubieszów