Gmina Hrubieszów wśród najlepszych w kraju

Projekt Gminy Hrubieszów, jako jedynej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, przeszedł pozytywnie trzyetapową ocenę i obecnie rozpoczyna się jego realizacja. W ramach projektu zaplanowano m.in.: odtworzenie elementów ścieżki historyczno-przyrodniczej „Królewski Kąt”, utworzenie punktu widokowego na grodzisku w Gródku, budowę 30 wiat w „Lasku Czumowskim”.

Reklamy

 

Ministerstwo Środowiska zaakceptowało pierwszą część listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu wniosków przeprowadzonego w 2016 r. dla działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zatwierdzone projekty dotyczą podtypu 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Na liście znalazł się projekt Gminy Hrubieszów (jako jedynej jednostki samorządu terytorialnego w Polsce) pt. „Zmniejszenie presji na gatunki i siedliska poprzez kanalizację ruchu turystycznego na obszarze Błoni Nadbużańskich”. Projekt przeszedł pozytywnie trzyetapową ocenę wniosków, a obecnie rozpoczyna się jego realizacja.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

– odtworzenie elementów ścieżki historyczno-przyrodniczej „Królewski Kąt”,

– utworzenie punktu widokowego na grodzisku w Gródku,

– budowę 30 wiat w „Lasku Czumowskim”,

– remont dwóch mostków na ciekach wodnych w Teptiukowie i mostu na Huczwie w Gródku,

– zakup gruntu o łącznej powierzchni ok. 0,50 ha w Teptiukowie, po którym faktycznie w terenie przebiega droga gminna nr 111091 L Teptiuków-Gródek (brak możliwości przywrócenia przebiegu drogi, zgodnego z ewidencją),

– częściowe utwardzenie kruszywem drogi gminnej nr 111091 L Teptiuków-Gródek,

– wypas muraw kserotermicznych na grodzisku w Gródku przez owce (w związku z konicznością zapewnienia czynnej ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych, a także w celu zwiększenia turystycznej atrakcyjności obiektu).

Wartość całkowitą projektu oszacowano na ponad 980 tys. zł, a dofinansowanie wynosi ponad 830 tys. zł. Projekt będzie realizowany do końca października 2018 r., a już wiosną tego roku na grodzisku w Gródku powinny zagościć owce. Gmina Hrubieszów, w związku z realizacją tego projektu, może również liczyć na preferencyjną pożyczkę (częściowo umarzaną), na pokrycie wkładu własnego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (WFOŚiGW). Decyzję o wprowadzeniu zadania na „Listę zadań przewidzianych do dofinansowania w formie pożyczek przez WFOŚiGW w Lublinie w roku 2017” pod koniec stycznia br. podjęła Rada Nadzorcza Funduszu.

 

źródło: UG Hrubieszów