15 lipca 2024

Gmina Mircze: Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji

Wójt Gminy Mircze zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące wyznaczania obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji, które odbędą się w dniach od 31 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r.

Reklamy


Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:

  • zbierania uwag w postaci papierowej oraz elektronicznej w terminie do 7 kwietnia 2017 r. z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego udostępnionego na stronie internetowej Gminy Mircze oraz w Urzędzie w pokoju numer 207. Uzupełnione formularze konsultacyjne mogą być dostarczone: drogą mailową na adres e-mail: w.szymala@grupabst.pl oraz gmina@mircze.pl; drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Mircze, Kryłowska 20, 22-530 Mircze; do Urzędu Gminy  Mircze, ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze, pokój 207 w dniach i godzinach pracy Urzędu (od 7:30 do 15:30)
  • spotkań informacyjno-konsultacyjnych, które odbędą się:

6 kwietnia 12:00 – dla Sołtysów i Radnych z terenu Gminy Mircze oraz mieszkańców, lokalnych działaczy, przedsiębiorców, przedstawicieli, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na terenie gminy Mircze (Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu)

Reklamy

6 kwietnia 13:00 –  dla członków Komitetu Rewitalizacyjnego (Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu)

  • spaceru studyjnego, które odbędzie się 6 kwietnia 2017 r. w miejscowości Modryniec (sołectwa: Modryniec Wschodni i Modryniec Zachodni)
  • zbierania uwag ustnych w trakcie spotkań informacyjno-konsultacyjnych oraz w Urzędzie w pokoju numer 207 w dniach i godzinach pracy Urzędu (od 7:30 do 15:30)

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w procesie tworzenie dokumentu strategicznego jakim jest Program Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023.

Reklamy

Stworzenie Programu Rewitalizacji jest ważnym krokiem do poprawy jakości życia mieszkańców.

 

DO POBRANIA:

Diagnoza Gminy Mircze

Kwestionariusz Konsultacyjny

Ankieta


***


REWITALIZACJA GMINY MIRCZE – relacja z pierwszych spotkań konsultacyjnych i spaceru badawczego


Program Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023 był tematem spotkań konsultacyjnych, które odbyły się 30 marca 2017 r. W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele samorządu, Radni Gminy Mircze, Sołtysi, mieszkańcy gminy, lokalni działacze, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na terenie gminy Mircze.

Samorząd Gminy Mircze reprezentowali Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek, Przewodniczący Rady Gminy Mircze – Ryszard Wieczorek oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mircze – Adam Kostrubiec. Program spotkania obejmował podsumowanie dotychczasowych działań, prezentację obszarów zdegradowanych oraz wskaźników na podstawie, których zostały wstępnie wyznaczone, rozmowę na temat tego czym jest rewitalizacja i po co przygotowywany jest Program Rewitalizacji Gminy Mircze.

Prowadząca spotkanie – Pani Dorota Kalisz (przedstawicielka Grupy BST z Katowic) przedstawiła poszczególne etapy procesu przygotowywania Programu od opracowania diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej w Gminie Mircze, poprzez wydzielenie obszaru do rewitalizacji aż do złożenia projektów rewitalizacji.

W dniu 30 marca 2017 r. odbył się także spacer studyjny (badawczy) na terenie sołectwa Szychowice. Podczas spaceru poruszono temat problemów i potrzeb występujących na danym obszarze.

Wszystkie materiały informacyjne dotyczące Programu Rewitalizacji dostępne są na stronie Gminy Mircze www.mircze.pl w zakładce „Rewitalizacja Gminy Mircze” oraz w Referacie Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Urzędu Gminy Mircze, ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze, w dniach i godzinach pracy Urzędu.

Informujemy także, że dniach od 30 marca do 7 kwietnia 2017 r. prowadzone będą konsultacje społeczne. W ramach konsultacji można wypełnić kwestionariusz konsultacyjny oraz ankietę.

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: http://mircze.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=183&schemat=1&dzialy=183&akcja=artykul&artykul=2424


Rewitalizacja – co to jest?

Rewitalizacja to proces, który którego celem jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów uznanych za problemowe. Następuje to poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar rewitalizacji obejmuje całość lub część obszaru, cechującego się wolniejszym tempem rozwoju.

W Gminie Mircze do procesu rewitalizacji wyznaczone zostały następujące sołectwa: Ameryka, Kryłów-Kolonia, Szychowice, Małków, Modryniec Wschodni, Modryniec Zachodni. Obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20 proc. powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30 proc. jej mieszkańców. W przypadku Gminy Mircze liczba mieszkańców na wyznaczonym obszarze rewitalizacji wynosi 1421 osób tj. 19,35% mieszkańców gminy, a powierzchnia obszaru 46,67 km2 tj. 19,87% powierzchni gminy.

Najistotniejsza sfera społeczna

Najistotniejsze są negatywne zjawiska w sferze społecznej, a uzupełniającym – zjawiska w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Diagnozę wspomnianych zjawisk przeprowadzono w oparciu o analizę danych statystycznych i badania przeprowadzone wśród mieszkańców Gminy Mircze

Przy opracowaniu diagnozy pod uwagę wzięto między innymi liczbę osób korzystających z pomocy społecznej, zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Pod uwagę wzięto także między innymi stan infrastruktury drogowej, budynków użyteczności publicznej czy też ilość wydarzeń kulturalnych.

Zespół ds. rewitalizacji Gminy Mircze

Więcej informacji:
Urząd Gminy Mircze, ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze, pok. 207, tel. 84 65 190 04 wew. 68, e-mail: gmina@mircze.pl, www.mircze.pl (zakładka Rewitalizacja Gminy Mircze)


Zdjęcia:

http://mircze.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=183&schemat=1&dzialy=183&akcja=artykul&artykul=2425


źródło i fot. UG Mircze