Gmina Mircze: Nabór członków do Komitetu Rewitalizacyjnego, kolejne spotkania konsultacyjne

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Mircze”, Wójt Gminy Mircze ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacyjnego.

Reklamy

 

W związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Mircze”, na podstawie umowy Nr 66/PR.POPT/2016-00 z dnia 01.03.2017 r. Wójt Gminy Mircze ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacyjnego.

Nabór trwa do 5 kwietnia 2017 r.

Reklamy

 

Komitet Rewitalizacyjny, stanowi forum współpracy mieszkańców i różnych grup interesariuszy z władzami Gminy Mircze w związku z opracowywaniem, wdrażaniem i oceną „Programu Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023”oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Mircze.

 

Zasady naboru do Komitetu Rewitalizacyjnego

1. Członków Komitetu powołuje Wójt Gminy Mircze w drodze zarządzenia.

2. Członkiem Komitetu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej, lub wobec której orzeczono prawomocnie środek karny utraty praw publicznych.

3. Komitet liczy od 6 do 16 osób.

4. Tryb pracy Komitetu określa Regulamin pracy Komitetu.

5. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.

6. W skład Komitetu wchodzą osoby fizyczne (mieszkańcy) zamieszkujące wyłącznie Gminę Mircze, przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na obszarze Gminy Mircze, będący przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, w tym:

a)   od 2 do 6 przedstawicieli:

–   Rady Gminy Mircze,

–   jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Mircze,

b) od 2 do 6 przedstawicieli mieszkańców wyznaczonego obszaru zdegradowanego,

c) od 1 do 2 przedstawicieli sektora społecznego, tj. organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na terenie Gminy Mircze,

d) od 1 do 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Mircze.

7. Informacja o naborze na członków Komitetu ogłoszona jest na stronie internetowej www.mircze.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mircze.

8. Wypełnione i podpisane Formularze Zgłoszeniowe należy złożyć:

  1. drogą elektroniczną na adres: gmina@mircze.pl
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Mirczu, ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze (w tym przypadku decyduje data wpływu do Urzędu),
  3. osobiście w Urzędzie Gminy w Mirczu, ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze, pokój nr 105 (sekretariat) w godzinach urzędowania.

9. Więcej informacji: Urząd Gminy Mircze, ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze, pok. 207, tel. 84 65 190 04 wew. 68, e-mail: gmina@mircze.pl, www.mircze.pl (zakładka Rewitalizacja Gminy Mircze)

 

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacyjnego dla mieszkańca (osoby fizycznej)

Formularz zgłoszeniowy do Komitetu Rewitalizacyjnego dla organizacji pozarządowej/przedsiębiorcy

Projekt Regulaminu Pracy Komitetu Rewitalizacyjnego

 

***

 

W związku z opracowywaniem Programu Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023 zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w Gminnym Ośrodku Kultury w Mirczu oraz spacerze badawczym, który będzie miał miejsce na terenie sołectwa Małków (miejscowości Małków i Małków Nowy).

Spotkania konsultacyjne oraz spacer badawczy odbędą się w dniu 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek).

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbędzie się o godzinie 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Mirczu, przy ul. Kryłowskiej 18. Na spotkanie zapraszamy Sołtysów i Radnych z terenu Gminy Mircze oraz mieszkańców, lokalnych działaczy, przedsiębiorców, przedstawicieli, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na terenie gminy Mircze.

W tym samym dniu, o godzinie 13:00, w Gminnym Ośrodku Kultury w Mirczu, odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne – będzie to spotkanie członków Komitetu Rewitalizacyjnego stanowiącego forum współpracy mieszkańców i różnych grup interesariuszy z władzami Gminy Mircze.

Po spotkaniach konsultacyjnych odbędzie się spacer badawczy (studyjny) na terenie sołectwa Małków (miejscowości Małków, Małków Nowy). Spacer odbędzie się ok. godziny 14:30. Wyruszymy spod budynku byłego sklepu w miejscowości Małków Nowy. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.

O czym będziemy rozmawiać podczas spotkań konsultacyjnych w dniu 10 kwietnia 2017 r.?

O wyznaczonych celach rewitalizacji, omawiać będziemy przedstawiony projekt Programu Rewitalizacji Gminy Mircze na lata 2017-2023, kontynuować będziemy dyskusję na temat pomysłów projektów rewitalizacyjnych

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Zespół ds. rewitalizacji Gminy Mircze

Więcej informacji:
Urząd Gminy Mircze, ul. Kryłowska 20, 22-530 Mircze, pok. 207, tel. 84 65 190 04 wew. 68, e-mail: gmina@mircze.pl, www.mircze.pl (zakładka Rewitalizacja Gminy Mircze)

 

 

źródło: UG Mircze