Gmina Mircze: Odsłonięcie tablicy pamięci pułkownika pilota Franciszka Kornickiego

W dniu 27 maja 2018 r. w Wereszynie odbyła się Uroczystość odsłonięcia tablicy pamięci pułkownika pilota Franciszka Kornickiego.

Reklamy

 

Uroczystość rozpoczęła się zajęciem wyznaczonych miejsc przez licznie przybyłe poczty sztandarowe oraz odegraniem Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie głos zabrała Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek witając wszystkich gości, a w szczególności synów Franciszka Kornickiego – Piotra i Ryszarda Kornickich, którzy przybyli na uroczystość aż z Wielkiej Brytanii oraz pozostałą rodzinę F. Kornickiego przybyłą z Gdańska, Poturzyna, Pruszkowa, Pinczowa, Dołhobyczowa, Lublina, Zamościa, Fajsławic i Starej Wsi.

Wójt Gminy Mircze podczas swojego przemówienia zaznaczyła, że:

Są wydarzenia, które wymagają ocalenia od zapomnienia ludzi i spraw związanych z ich działalnością. Takim historycznym wydarzeniem, które napawa dumą mieszkańców Gminy Mircze jest dzisiejsza uroczystość upamiętnienia osoby pułkownika Franciszka Kornickiego.

W dalszej części uroczystości głos zabrali: Poseł na Sejm RP – Genowefa Tokarska; w imieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych: płk pil. dr inż. Konrad Madej – Szef Szkolenia 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie; w mieniu Burmistrza Miasta Hrubieszowa: Emilia Felliksiak – Dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury; w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego: Aneta Najda – Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu; w imieniu Wojewody Lubelskiego: Agnieszka Skubis-Rafalska; w imieniu Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej: dr hab. Tomasz Panfil – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Lublinie; w imieniu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie: Jacek Zagożdżon – Kierownik Działu Edukacji, Organizacji i Udostępniania Wystaw. Wszyscy mówcy wyrazili podziw dla osoby Franciszka Kornickiego oraz szacunek dla jego zasług, gratulując i dziękując Wójtowi Gminy Mircze – Marcie Małyszek za zorganizowanie uroczystości.

Następnie uroczystego odsłonięcia tablicy pamięci pułkownika pilota Franciszka Kornickiego dokonali: synowie F. Kornickiego – Piotr i Ryszard Korniccy, Poseł na Sejm RP – Genowefa Tokarska, płk pil. dr inż. Konrad Madej – Szef Szkolenia 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek.

Po odsłonięciu tablicy swój kunszt na niebie zaprezentowali piloci Zespołu Akrobacyjnego Orlik z 42. Bazy Lotnictwa szkolnego w Radomiu a następnie Proboszcz Parafii pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Wiszniowie – ks. Robert Czwartkowski dokonał poświęcenia odsłoniętej tablicy.

W dalszej części uroczystości nastąpił Apel Pamięci, który odczytał oficer z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego – mjr Artur Ostrowski oraz Salwa Honorowa. Kompanię Honorową wraz z pocztem sztandarowym wystawiła Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

Przy tablicy pamięci pułkownika pilota Franciszka Kornickiego wieńce, wiązanki kwiatów i znicze złożyli:

– synowie Franciszka Kornickiego: Piotr Kornicki i Ryszard Kornicki z rodziną;

– Zbigniew Kornicki, Danuta Kornicka, Robert Kornicki, Aneta Kornicka, Dominika Kornicka;

– rodzina Kornickich z Hulcza: Joanna i Radosław Korniccy;

– w imieniu Jolanty i Czesława Bajer: dzieci – Justyna i Daniel;

– w imieniu rodziny Lisieckich i swoim: Roman i Kazimiera Korniccy;

– rodzina Kornickich z Lublina i Zamościa;

– Antoni i Edward Korniccy;

– Maria i Roman Korniccy;

– w imieniu Gminy Mircze: Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek, Przewodniczący Rady Gminy Mircze – Ryszard Wieczorek, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Mircze – Adam Kostrubiec;

– Poseł na Sejm RP – Genowefa Tokarska;

– w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego: Aneta Najda – Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu;

– w imieniu Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – dr Jarosława Szarka: dr hab. Tomasz Panfil – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Lublinie;

– w imieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych: płk pil. dr inż. Konrad Madej – Szef Szkolenia 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie oraz mjr Grzegorz Grabarczuk;

– w imieniu Dowództwa Garnizonu Hrubieszów: Dowódca Garnizonu Hrubieszów/Dowódca 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala” – płk Marcin Maj, Szef Sekcji Personalnej 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego – mjr Sławomir Rydel, Starszy Podoficer Dowództwa 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego – st. chor. szt. Andrzej Młynarczyk;

– w imieniu Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie: Jacek Zagożdżon – Kierownik
Działu Edukacji, Organizacji i Udostępniania Wystaw oraz Marcin Arbuz – asystent
muzealny;
– w imieniu mieszkańców wsi Wereszyn: Elżbieta Olejnik – Sołtys Wsi,
Danuta Czerwińska – członkini KGW Wereszyn, Janusz Nosal – członek
Rady Sołeckiej;
– w imieniu Powiatu Hrubieszowskiego: Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski,
Sławomir Płoszaj – Sekretarz Powiatu, Gerard Pisiewicz – Naczelnik Wydziału
Promocji Starostwa Powiatowego; Radny Rady Powiatu – Jan Dworniczak;
– w imieniu Burmistrza Miasta Hrubieszowa i Towarzystwa Regionalnego
Hrubieszowskiego: Emilia Feliksiak – Dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury
oraz Jerzy Krzyżewski – Prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego;
– w imieniu Wójta Gminy Hrubieszów: Zbigniew Kowalczyk – Kierownik Referatu
Inwestycji, Planowania, Spraw Lokalnych i Gospodarczych,
Edward Hampel – inspektor ds. obronnych;
– w imieniu Gminy Dołhobyczów: Alfred Kulikowski – Przewodniczący Rady Gminy,
Stanisław Staszczuk – Sekretarz Gminy;
– w imieniu Gminy Uchanie: Maria Gumieniak – Wójt Gminy Uchanie;
– w imieniu Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień
i Obozów Koncentracyjnych: Prezes – Jan Koman wraz z uczniami;
– w imieniu Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi
Zamojskiej – Koło w Mirczu: Edward Falęta – Wiceprezes wraz z uczniami
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu;
– w imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Koło Rejonowe
w Mirczu: Prezes – Maria Małek oraz członek zarządu – Robert Kukiełka;
– w imieniu służb mundurowych: mł. insp. Ryszard Wasiak – Pierwszy Zastępca
Komendanta Powiatowego Policji w Hrubieszowie, mjr Dariusz Pedo – Komendant
Placówki Straży Granicznej w Kryłowie, kpt Piotr Gronowicz – Komendant
Powiatowy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie,
kom. Grażyna Palichleb – Kierownik Oddziału Celnego w Hrubieszowie, podkom. Jarosław
Jasina – Zastępca Naczelnika Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Miejskiej
Policji w Chełmie, st. asp. Łukasz Palichleb – Kierownik Posterunku Policji w Dołhobyczowie;
– w imieniu Służby Więziennej: płk Janusz Krotkiewicz – Dyrektor Zakładu Karnego
w Hrubieszowie, kpt. Tomasz Piotrowski – st. insp. Działu Ochrony Zakładu Karnego
w Hrubieszowie;
– w imieniu Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Mirczu: Wacław
Misztal – Prezes, Janusz Mielniczuk – członek zarządu, Bogdan Nosal – członek zarządu;
– w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa
Działania: członkowie zarządu – Aleksandra Jeczeń i Gerard Pisiewicz;
– w imieniu Nadleśnictwa Mircze: Krzysztof Krupa – Zastępca Nadleśniczego, Jarek
Łasocha – Leśniczy Leśnictwa Witków;
– w imieniu Nadleśnictwa Strzelce: dr Mariusz Nagadowski – Nadleśniczy, Radosław
Kalisz – Podleśniczy;
– w imieniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Modryniu: Anna Piluś – Kierownik
wraz z pracownikami – Beatą Kogut i Jolantą Wiśniewską;
– w imieniu Gimnazjum i Liceum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie: Alicja
Borkowska – Dyrektor wraz z delegacją uczniów szkoły;
– w imieniu Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Mirczu: Małgorzata
Maciejewska – Dyrektor, Małgorzata Gnap – Przewodnicząca Rady Rodziców, Jakub
Chudzik – przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
– w imieniu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie: Dorota
Miazga – Dyrektor oraz uczniowie;
– w imieniu Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie: Jan
Baryła – Dyrektor wraz z uczniami;
– w imieniu Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Szychowice – Zdzisława Jabłońska – Dyrektor wraz z uczniami;
– w imieniu Gminnego Ludowego Klubu Rekreacyjno-Sportowego „OLIMP”
w Mirczu: Andrzej Lizun – Prezes, Józef Czerniak – Sekretarz oraz zawodnicy;
– Sołtys Wsi Rulikówka – Maria Nagadowska.

Po odprowadzeniu Kompanii Honorowej, część artystyczną uroczystości rozpoczął
koncert Orkiestry Wojskowej z Dęblina na czele z kapelmistrzem – kpt. Andrzejem
Gresztą oraz tambur majorem – chor. Karolem Ciosem.

Na koniec uroczystości miejsce miało podsumowanie Konkursu pt. „Śladami młodości Franciszka Kornickiego, Mircze – Wereszyn”, zorganizowanego przez Wójta Gminy Mircze oraz szkoły z terenu Gminy Mircze: Publiczną Szkołę Podstawową im. Bolesława Prusa w Mirczu, Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie, Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie oraz Szkołę Podstawową Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Szychowice w Szychowicach.

Celem przedsięwzięcia było zapoznanie dzieci i młodzież z terenu gminy z osobą Franciszka Kornickiego w latach jego młodości, poprzez przeczytanie wybranych rozdziałów jego autobiografii „Zmagania” (części I: 1916 – 1939 Polska).

Konkurs rozstrzygany był w dwóch etapach: szkolnym i gminnym, w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria I: klasy 0-III szkoły podstawowej, polegała na wykonaniu rysunków plastycznych na podstawie rozdziału „Moja wieś – Wereszyn”.

Kategoria II: klasy IV-VI szkoły podstawowej, polegała na rozwiązaniu testu wiedzy na podstawie rozdziału „Rodzina”.

Kategoria III: klasa VIIszkoły podstawowej orazII-IIIgimnazjum,polegała na napisaniu rozprawki pt. „Szkoła za czasów młodości Franciszka Kornickiego a dziś” na podstawie rozdziału „Szkoła w Hrubieszowie”.

Wręczenia nagród dokonali Wójt Gminy Mircze – Marta Małyszek, synowie Franciszka Kornickiego – Piotr i Ryszard Korniccy oraz dr hab. Tomasz Panfil – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Lublinie, przekazując laureatom książki pt. „Zmagania. Autobiografia pilota myśliwskiego” autorstwa F. Kornickiego ofiarowane przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

W Kategorii I: klasy 0-IIIszkoły podstawowej (prace plastyczne):

I miejsce otrzymał Marcin Swaczyna – klasa II SP w Kryłowie,

II miejsce otrzymała Daria Adamczuk – klasa III SP w Wiszniowie,

III miejsce otrzymał Mateusz Łoś – klasa II SP w Mirczu.

Wyróżnienia otrzymali:

Patrycja Kopka – klasa III SP w Kryłowie, Alicja Majewska – klasa II SP w Kryłowie oraz Amelia Pawlos – klasa III SP w Kryłowie.

W Kategorii II: klasy IV-VI szkoły podstawowej (test wiedzy):

I miejsce otrzymał Mikołaj Węgorek – klasa IV SP w Kryłowie,

II miejsce otrzymała Patrycja Matraszek – klasa VI SP w Szychowicach oraz ex aequo Amelia Nowosad – klasa V SP w Kryłowie,

III miejsce otrzymała Marlena Małek – klasa V SP w Szychowicach.

Kategoria III: klasa VII szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum (rozprawka pt. „Szkoła za czasów młodości Franciszka Kornickiego a dziś”):

I miejsce otrzymała Oliwia Łoś – klasa III Gimnazjum w Mirczu,

II miejsce otrzymał Szymon Wlaź – klasa II Gimnazjum w Mirczu,

III miejsce otrzymała Klaudia Dziug – klasa III Gimnazjum w Mirczu.

 

Podziękowania otrzymali również członkowie Komisji Konkursowych, które oceniały prace złożone w ramach poszczególnych kategorii konkursowych.

Gratulujemy laureatom, wszystkim pozostałym uczestnikom, których prace brały udział w konkursie, serdecznie dziękujemy za udział.

Tuż po oficjalnej części uroczystości na scenie odbył się koncert Chóru Męskiego Ziemi Biłgorajskiej ECHO oraz wystąp zespołu Arabeska z Mircza. Dla wszystkich uczestników wydarzenia przygotowana została grochówka.

Podczas uroczystości, w świetlicy wiejskiej w Wereszynie zorganizowana została wystawa zdjęć i pamiątek rodzinnych Franciszka Kornickiego dzięki uprzejmości rodziny F. Kornickeigo z Pruszkowa: Kazimiery i Romana Kornickich oraz Luizy i Roberta Lisieckich. Częścią wystawy były także prace plastyczne wykonane w ramach konkursu oraz artykuły z gazet na temat Franciszka Kornickiego.

Uroczystość poprowadziła Anna Dąbrowska – dziennikarka TVP Lublin pochodząca z Hrubieszowa.

Serdecznie dziękujemy 4. Skrzydłu Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie za pomoc w organizacji uroczystości, wszystkim gościom za przybycie oraz uświetnienie swoją obecnością tego pięknego i podniosłego wydarzenia.

 

Zdjęcia >>

 

źródło i fot. UG Mircze

 

Reportaż w Radio Lublin:

https://radio.lublin.pl/news/mieszkancy-wereszyna-pamietaja-o-slawnym-pilocie AUDIO

 

Panorama Lubelska:

http://lublin.tvp.pl/37388701/27-maja-2018-g-1830 WIDEO

 


 

Zobacz też:

Pilot spod Hrubieszowa symbolem Królewskich Sił Powietrznych RAF. Zdeklasował Brytyjczyków 

Pochodzący z Hrubieszowszczyzny pilot może zostać upamiętniony przez RAF. Potrzebna pomoc internautów.