Gmina Mircze: Rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny

Rozporządzenie Nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gminy Mircze.

Reklamy

 

ROZPORZĄDZENIE NR 2
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W HRUBIESZOWIE
z dnia 30 stycznia 2014 r.
w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gminy Mircze.

 

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 4, pkt 6, pkt 8, pkt 10 i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372, Nr 78, poz. 513, z 2013 r., poz.1287) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Określa się obszar zagrożony wścieklizną zwierząt na części terenu gminy Mircze obejmujący miejscowości: Górka Zabłocie, Mircze, Ameryka, Wereszyn, Smoligów, Małków, Kryłów, Szychowice, Modryniec, Modryń i oznacza się go tablicami ostrzegawczymi o treści: „UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”. Obszar zagrożony ograniczony jest:

1) od strony północnej od miejscowości Modryniec przez Szychowice i granicą administracyjną gminy Mircze do szosy Kryłów – Kosmów,

2) od strony wschodniej od granicy administracyjnej gminu Mircze szosą do miejscowości Kryłów,

3) od strony południowej od miejscowości Kryłów szosą przez Małków, Smoligów do Wereszyna,

4) od strony zachodniej od Wereszyna szosą przez Amerykę, Mircze, Modryń do Modryńca.

 

§ 2. W obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 wprowadza się zakazy i nakazy.

1. Nakazuje się:
1) trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;
2) przeprowadzenie odstrzału sanitarnego lisów wolno żyjących na zasadach określonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie;
3) przy drogach publicznych wywiesić tablice ostrzegawcze o których mowa w § 1;
4) poddanie psów doszczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie.

2. Zakazuje się:
1) urządzania wszelkich polowań oraz odłowów zwierzyny łownej;
2) pozostawiania zwierząt gospodarskich i domowych na pastwiskach, w okólnikach i na wybiegach bez nadzoru; 

3) przywozu i wywozu psów i kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę w charakterze zwierząt towarzyszących z terenu i na teren obszaru zagrożonego bez uzyskania uprzedniego urzędowego zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie.

 

§ 3. Do wykonania nakazów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 2 zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zamościu, a do wykonania nakazów wymienionych w § 2 ust.1 pkt 3 zobowiązuje się Wójta Gminy Mircze.

 

§ 4. Zakazy i nakazy, o których mowa w § 2, obowiązują mieszkańców i osoby przebywające czasowo na terenie, a także właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów, służbę leśną, zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich.

 

§ 5. Wójt Gminy Mircze powiadomi ludność o zakazach i nakazach wynikających z niniejszego rozporządzenia.

 

§ 6. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Mircze oraz w miejscowościach (sołectwach) na obszarze zagrożonym.

 

§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

 

Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Hrubieszowie
Ryszard Kern

 

Na mapce powyżej teren zagrożony wścieklizną.