Gmina Mircze: Żywność dla najbardziej potrzebujących

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Nasz Dom w Modryniu zajmuje się dystrybucją pomocy żywnościowej z Banku Żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Mircze.

Reklamy

 

W dotychczasowych działaniach z pomocy skorzystało ponad 400 osób. Żywność będzie wydawana z magazynu w miejscowości Mircze w  terminie 28.02.2017r. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) (uchylony) 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia sie z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

W dniu 28.02.2017r. w paczce wydawanej w Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Nasz Dom w Modryniu (Modryń 65, 22-530 Mircze, tel. 846519042), znajdą się produkty z trzech grup żywnościowych i będą to:

Ryż biały                                                                                         

Ser podpuszczkowy dojrzewający

Gulasz wieprzowy z warzywami

Filet z makreli w oleju

Szynka wieprzowa mielona

 

źródło: UG Mircze