Gmina Werbkowice: Od 1 września można składać wnioski o szkolne stypendium socjalne

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, iż w okresie od 1 września 2014 roku do 15 września 2014 roku można składać w siedzibie ośrodka (Werbkowice, ul. Zamojska 1) wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok szkolny 2014/2015.

Reklamy

W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegów pracowników służb społecznych wnioski można składać do 15 października 2014 r.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń (słuchacz), który nie ukończył 24 lat zamieszkały na terenie gminy Werbkowice, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, spełniający warunki wymienione w art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Reklamy

Pomoc materialną może otrzymać uczeń, którego dochód netto na jednego członka rodziny wynosi nie więcej niż 456 zł miesięcznie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z następującym zastrzeżeniem: uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Ustawowo stypendium szkolne waha się w przedziale od 84,80 zł do 212,00 zł miesięcznie.

Stypendium szkolne przeznacza się na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza zajęciami programowymi w szkole lub zajęcia realizowane poza szkołą oraz na pokrycie wydatków rzeczowych o charakterze edukacyjnym, w tym na zakup podręczników i pomocy naukowych.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym, od którego zależy udzielenie i wysokość zasiłku szkolnego, o którym mowa w art. 90 e ust. 1 ustawy jest:
1) śmierć członka rodziny,
2) ciężka choroba w rodzinie, mająca przejściowy wpływ na pogorszenie się warunków materialnych ucznia,
3) pożar, powódź, utrata mienia i inne.

Wysokość jednorazowego zasiłku szkolnego wynosi od 106 zł do 530 zł.

 

Składający wniosek:

Rodzice albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych. Pełnoletni uczeń składa wniosek we własnym imieniu lub upoważnia rodzica.

 

Termin składania wniosku:

od 1 września 2014 r. do 15 września 2014 r. na rok szkolny 2014/2015, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października 2014r.

 

Pobranie wniosków oraz innych niezbędnych dokumentów:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 22-550 Werbkowice ul. Zamojska 1- pok. Nr 2.

 

 

źródło: UG Werbkowice