Gmina Werbkowice: W ramach projektu przeprowadzą plenerową inscenizację oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych

Stowarzyszenie Wandalowie oraz UKS Grot-Michał Werbkowice realizują projekt „Aktywizacja społeczeństwa lokalnego poprzez pielęgnację dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Werbkowice”.

Reklamy

 

Projekt współfinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich priorytet: Aktywne Społeczeństwo.

Okres realizacji:od 2017-02-01 do 2017-09-30

Wartość projektu: 76866,00 zł

Dofinansowanie: 64631,00 zł

Wkład finansowy: 5510,00 zł

Wkład niefinansowy osobowy: 3160,00 zł

Wkład niefinansowy rzeczowy: 3565,00 zł

Partnerzy projektu: Gmina Werbkowice, Kot & W s.c. PHU., Zespół Szkół w Werbkowicach, KGW z Gminy Werbkowice.

 

Cel główny projektu:

Podniesienie świadomości obywatelskiej i aktywizacja społeczności lokalnej u 78 osób poprzez podtrzymanie i rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego gminy Werbkowice w formie warsztatów, inscenizacji plenerowej i narzędzi promujących do końca września 2017 r. oraz w dalszej perspektywie podtrzymywanie przez Oferentów celów projektu w oparciu o nabyte rezultaty i produkty.

 

Cele szczegółowe projektu:

1. Wzrost zaangażowania u 78 mieszkańców gminy Werbkowice w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne poprzez ich uczestnictwo w warsztatach i inscenizacji plenerowej.

2. Wzrost zaangażowania u 78 mieszkańców gminy Werbkowice w pielęgnowanie, ochronę, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego poprzez uczestnictwo w warsztatach i inscenizacji plenerowej.

3. Zacieśnienie partnerstwa-intensyfikacja współpracy lokalnej na rzecz dziedzictwa kulturowego poprzez podpisanie 5 porozumień/umów o współpracę z organizacjami NGO, partnerami publicznymi i prywatnymi.

4. Zwiększenie świadomości u min. 1000 osób na temat lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego poprzez działania promocyjne i uczestnictwo w inscenizacji plenerowej.

5. Wzrost liczby uczniów, u których podniesiono świadomość z zakresu efektywnego wykorzystania zasobów przyrody poprzez uczestnictwo 30 uczniów w warsztatach „ekologiczne podejście do przyrody, jak dawne ludy racjonalnie korzystały z jej zasobów” w okresie trwania projektu.

 

Planowane działania:

– Warsztaty dla nowych członków Stowarzyszenia Wandalowie w zakresie kompetencji umożliwiających skuteczne działanie w krzewieniu dziedzictwa kulturowego (56h praktycznych zajęć).

– Warsztaty dla członków Stowarzyszenia Wandalowie i UKS Grot Michał Werbkowice w zakresie kompetencji umożliwiających skuteczne działanie w krzewieniu dziedzictwa kulturowego (26h praktycznych zajęć i dwudniowy wyjazd terenowy).

– Warsztaty dla dzieci z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie propagowania dziedzictwa lokalnego (4h teoretycznych zajęć i jednodniowy wyjazd terenowy).

– Warsztaty dla dorosłych z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie propagowania dziedzictwa lokalnego (6h teoretycznych zajęć, 6h praktycznych zajęć i jednodniowy wyjazd terenowy).

– Plenerowa inscenizacja dająca możliwość bezpośredniego zapoznania się odbiorców z dziedzictwem kulturowym i historycznym

 

źródło: wandalowie.werbkowice.pl