27 września 2023

Jak wyglądała współpraca Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku?

Na sesji w dniu 16 kwietnia Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.

Reklamy


Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.


Wprowadzenie

Reklamy

Powiat Hrubieszowski współpracuje z organizacjami pozarządowymi w celu uzupełnienia działań objętych zadaniami własnymi. Ramy współpracy ujęte są w programie współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego, który każdego roku uchwalany jest przez Radę Powiatu w Hrubieszowie zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Program współpracy jest dokumentem, który określa cele, zasady, formy oraz obszary wzajemnej współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi.

Reklamy


Tworzenie programu oraz  przebieg konsultacji

Prace nad projektem Programu Współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018, rozpoczęto w dniu 18 października 2017 roku od przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  w formie otwartego spotkania.

Program Współpracy na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXIII/217/2017 Rady Powiatu w Hrubieszowie dnia 26 października 2017 roku. Głównym celem programu na rok 2018 było budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem powiatowym i organizacjami pozarządowymi, zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców a także właściwe wykorzystywanie i uzupełnianie działań  Powiatu w zakresie nie objętym przez struktury samorządowe.


Obszary współpracy i formy współpracy

Z pośród szerokiego zakresu zadań publicznych, Program współpracy na rok 2018 określił zadania priorytetowe do których zaliczono upowszechnianie:

kultury fizycznej i sportu, realizowane poprzez:

a)      inicjowanie różnorodnych form upowszechniania kultury fizycznej i sportu w szczególności poprzez organizację zawodów dla dzieci i młodzieży oraz organizację mistrzostw powiatu w różnych dziedzinach sportu;

b)      organizację imprez sportowo – rekreacyjnych;

c)      wspieranie działań mających na celu organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zapewniających zagospodarowanie wolnego czasu i rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży;

d)     promocję sportu osób niepełnosprawnych.

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, realizowane poprzez:

a)     wspieranie inicjatyw kulturalnych promujących położenie powiatu w strefie przygranicznej oraz wielokulturowość społeczeństw lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń cyklicznych, angażujących w realizację różnorodne środowiska i organizacje;

b)     wspieranie edukacji kulturalnej, w szczególności poprzez organizację przeglądów, konkursów, turniejów, itp.;

c)     wspieranie wydawnictw promujących znane postaci, miejsca i szczególne wydarzenia ważne dla społeczności lokalnej;

d)    wspieranie działań zmierzających do integracji i współpracy międzypokoleniowej przez historię, kulturę, sztukę;

e)     wspieranie inicjatyw oraz przedsięwzięć popularyzujących lokalną tradycję (w szczególności poprzez promowanie twórczości ludowej, artystycznej, rzemieślniczej, itp.), historię i dziedzictwo kulturowe ziemi hrubieszowskiej.

krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, realizowane poprzez:

a)    promocję aktywności turystycznej dzieci i młodzieży oraz turystycznych projektów łączących pokolenia, w szczególności poprzez organizację rajdów rowerowych, spływów kajakowych, itp.;

b)   promowanie walorów turystycznych regionu, w szczególności poprzez foldery, prezentacje, targi, warsztaty, a także propagowanie informacji dotyczących atrakcji turystycznych powiatu;

c)    wspieranie działań przyczyniających się do rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki.

promocji i ochrony zdrowia:

a)    spotkania edukacyjno – informacyjne;

b)   wspieranie działań mających na celu ochronę zdrowia;

c)    wspieranie organizacji i promocji bezpłatnych badań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.


Współpraca finansowa

Finansowa współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywała się poprzez powierzenie realizacji organizacjom pozarządowym zadań publicznych z uwzględnieniem procedury otwartego konkursu ofert.

 

Zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku: 

–        Uchwałą Nr 379/2018 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 28 maja 2018 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Hrubieszowskiego na 2018 rok z zakresu ochrony i promocji zdrowia ;

–        Uchwałą Nr 380/2018 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 28 maja 2018 roku powołano pięcioosobową komisje konkursową w celu oceny ofert w ramach realizacji powyższego zadania. Komisja dokonała weryfikacji dokumentów a jej opinie i sugestie zostały przekazane Zarządowi Powiatu;

Zarząd Powiatu w Hrubieszowie po zapoznaniu z opinią komisji konkursowej Uchwałą Nr 392/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Hrubieszowskiego, dokonał wyboru ofert złożonych przez stowarzyszenie ,,Amazonki’’ w Hrubieszowie oraz Organizacji Polski Związek Niewidomych Okręg Lubelski – Koło Hrubieszów;

 

W dniu 29 czerwca 2018 roku zostały podpisane umowy:

a) nr 1/2018 pomiędzy Powiatem Hrubieszowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Stowarzyszeniem ,,Amazonki’’ w Hrubieszowie na realizacje zadania pod tytułem ,,Rehabilitacja warunkiem powrotu do zdrowia pacjentów onkologicznych’’. Kwota dofinansowania – 6. 500 zł

b) nr 2/2018 pomiędzy Powiatem Hrubieszowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Lubelski – z przeznaczeniem dla Koła Polskiego Związku Niewidomych w Hrubieszowie na realizacje zadania pod tytułem ,, Samodzielność w życiu codziennym’’ – szkolenie. Kwota dofinansowania – 3.500 zł


Współpraca pozafinansowa

W 2018 roku Powiat Hrubieszowski  wspomagał działalność stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, także w formach pozafinansowych, do których należy  zaliczyć: użyczanie, wynajmowanie lub udostępnianie pomieszczeń, będących własnością Powiatu oraz udzielanie pomocy organizacyjnej i technicznej w działalności organizacji a także podmiotów ustawowo uprawnionych do prowadzenia działalności pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne.


Podsumowanie

Współpraca Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywała się na wielu płaszczyznach i dotyczyła różnorakich sfer pożytku publicznego. Współpraca z organizacjami i innymi podmiotami takimi jak np. stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, kluby seniora, kluby i stowarzyszenia sportowe,  pozwoliła na większa aktywizację właśnie tej części lokalnej społeczności Naszego Powiatu. Obopólna współpraca z w/w sektorami pozwoliła na  wzmocnienie oferty kulturalnej, sportowej i turystycznej w Powiecie Hrubieszowskim.

Uwzględniając powyższe należy uznać, że cele założone w Rocznym Programie Współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku zostały zrealizowane.

 

(źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)