Mieniany: Są miejsca pracy w CIS

Centrum Integracji Społecznej w Mienianach (gmina Hrubieszów) posiada wolne miejsca pracy.

Reklamy

 

Zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym prawo do zatrudnienia socjalnego w Centrum mają w szczególności:

 – osoby bezrobotne,

Reklamy

 – osoby bezdomne,

 – osoby niepełnosprawne – i inne, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuacje życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo, oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym,

 – zamieszkują na terenie gminy Hrubieszów.

Warunkiem niezbędnym jest skierowanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie lub Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie z powiadomieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie.

Osoby, które zamieszkują na terenie innej gminy mogą być również skierowane do Centrum pod warunkiem posiadania wolnych miejsc w Centrum i sfinansowania kosztów uczestnictwa przez właściwą miejscowo gminę.

Uczestnik Centrum ma obowiązek:

– uczestnictwa w reintegracji zawodowej i społecznej i realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego przez okres 12 miesięcy ( w tym okres próbny trwający jeden miesiąc) z możliwością przedłużenia na kolejne 6 miesięcy.

Uczestnik Centrum ma prawo do :

– bezpłatnych badań lekarskich,

– bezpłatnego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

– bezpłatnej odzieży roboczej i obuwia roboczego,

– nieodpłatnie jednego posiłku dziennie,

– świadczenia integracyjnego wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych przez pierwszy miesiąc i 100% zasiłku dla bezrobotnych przez pozostały okres z zastrzeżeniem nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej nie dłużej niż 3 dni, lub niezdolności do uczestnictwa w zajęciach wskutek choroby trwającej dłużej niż 14 dni,

– premii motywacyjnej w wysokości do 50% wysokości świadczenia integracyjnego z uwagi na aktywną postawę i postępy w reintegracji społecznej i zawodowej.

 

Szczegółowe informacje :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie ul B. Prusa 8 – pracownicy socjalni tel.84 6965857 ; www.gops-hrubieszow.pl

Centrum Integracji Społecznej w Mienianach tel.846183247 biuro@cismieniany.pl, www.cismieniany.pl

 

źródło: GOPS Hrubieszów