Mircze: Wybrano nowe władze Gminnej Spółki Wodnej

19 maja, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, odbyły się obrady walnego zgromadzenia delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Mirczu.

Reklamy

 

Zostało omówione funkcjonowanie spółki. Przewodniczący spółki Wiesław Sokołowski złożył sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe za rok 2019.

W 2019 r. odmulono i przywrócono do stanu pierwotnego rowy na długości 22,294 km. Dokonano również rozplantowania urobku, usuwane były awarie drenarskie, przebudowano 6 przepustów w miejscowości Kryłów Kolonia oraz usunięto zakrzaczenia w miejscowości Ameryka.

Warto dodać, że w ciągu 5-letniej działalności spółki, łącznie do stanu pierwotnego przywrócono blisko 66 km rowów.

W dalszej części zebrania delegaci wybrali zarząd Gminnej Spółki Wodnej, który ukonstytuował się w następujący sposób:

Przewodniczący – Wiesław Sokołowski

Zastępca Przewodniczącego – Talarek Piotr

Sekretarz – Wójcik Adam

Członek – Wiesław Skop

Członek – Mariusz Łagowski

 

W skład komisji rewizyjnej weszli:

Przewodniczący – Pazyna Dariusz

Zastępca Przewodniczącego – Ireneusz Pacaj

Członek – Leszek Chodźko

 

W zebraniu udział wzięła Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek, która podziękowała ustępującemu zarządowi za ogromny wkład pracy społecznej na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Mircze oraz złożyła gratulacje nowemu zarządowi, życząc jednocześnie owocnej współpracy.

 

info i fot. UG Mircze