Moje wakacje w Gminie Dołhobyczów

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie literacko – plastycznym pt. „Moje wakacje w Gminie Dołhobyczów.”

Reklamy

Zapraszamy do napisania opowiadania lub namalowania pracy na powyższy temat i przesłania jej w formie elektronicznej w terminie do 13 sierpnia 2020 roku do godz. 15:00 na adres: gokdolhobyczow@op.pl

Kategorie wiekowe Uczestników:

– I do 6 roku życia – praca plastyczna

– II 7 – 10 lat – praca plastyczna

– III 11 – 15 lat – praca literacka

***

Regulamin konkursu literacko – plastycznego pt.: „Moje wakacje w Gminie Dołhobyczów”

Postanowienia ogólne:

Organizatorem konkursu literacko – plastycznego pt.:”Moje wakacje w Gminie Dołhobyczów” jest Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie.

Celem konkursu jest:

– promowanie czytelnictwa i rodzinnego spędzania czasu wolnego;

– promowanie atrakcji turystycznych Gminy Dołhobyczów;

– rozwijanie umiejętności ciekawego spędzania czasu wolnego w okresie pandemii;

– uczenie zdrowego współzawodnictwa;

– przypomnienie i propagowanie gier i zabaw podwórkowych.

Tematem konkursu jest napisanie utworu literackiego w formie opowiadania zatytułowanego „Moje wakacje w Gminie Dołhobyczów” – dotyczy to Uczestników w przedziale wiekowym 11 – 15 lat, lub przesłanie pracy plastycznej na temat „Moje wakacje w Gminie Dołhobyczów” – dotyczy Uczestników z kategorii I i II.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na naszych stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych.

Postanowienia szczegółowe:

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Każdy Uczestnik może zgłosić jedną pracę pisemną lub jedną plastyczną.

Wyznaczone są trzy kategorie wiekowe:

– I do 6 roku życia;

– II 7 – 10 lat;

– III 11 – 15 lat.

Prace literackie w formie otwartego pliku tekstowego wraz ze skanem formularza, który stanowi załącznik nr 1 Regulaminu, należy przesłać na adres e–mail: gokdolhobyczow@op.pl z tematem konkurs literacko – plastyczny „Moje wakacje w Gminie Dołhobyczów” w terminie do 13 sierpnia 2020 roku do godziny 15:00.

Tekst powinien być napisany czcionką Times New Roman, rozmiar 14. Objętość prac do maksymalnie 3 stron formatu A4 dla III kategorii wiekowej.

Prace plastyczne – dotyczy I i II kategorii wiekowej – powinny być wykonane w formacie A4 w technikach: rysunek, malarstwo lub grafika w technice płaskiej na papierze z wykluczeniem technik komputerowych. Prosimy podać podtytuł pracy tzn. jaka forma aktywności wakacyjnej prezentowana  jest przez autora pracy. Praca musi być opisana wg karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem do Regulaminu, brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wykluczeniem z konkursu. Skan lub fotografię pracy należy przesłać na adres e-mail Organizatora: gokdolhobyczow@op.pl wraz z załącznikami w terminie do 13 sierpnia 202 roku do godziny 15:00.

Utwory literackie i prace plastyczne muszą być wykonane samodzielnie.

Informacje dodatkowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.dolhobyczow.naszgok.pl.


Załączniki:

Karta zgłoszenia

Zgoda na wykorzystanie wizerunku.