Moniatycze: Zapraszamy do udziału w Konkursie wiedzy o Sejmie

Z inicjatywy posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu RP organizuje konkurs dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych powiatu hrubieszowskiego pt. Konkurs wiedzy o Sejmie. który odbędzie się w Zespole Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach w dniu 05.06.2017r.

Reklamy

 

Do udziału w konkursie zaproszone są trzyosobowe reprezentacje 15 szkół. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do poszerzenia wiedzy o współczesnym polskim parlamentaryzmie. Konkurs jest częścią wykładu wyjazdowego prowadzonego przez pracowników Sejmu a dotyczącego zadań i funkcji Sejmu i Senatu, trybu ustawodawczego oraz architektury sejmowej.

Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez Marszałka Sejmu oraz posła S. Zawiślaka a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i materiały promocyjno – edukacyjne Sejmu RP.

 

***

           

Plan spotkania:

Czas spotkania 2-3 godziny:

 1. Wykład pracownika Wszechnicy Sejmowej połączony z prezentacją multimedialną:
 • pierwsza część (około 30 minut) dotycząca architektury oraz historii Sejmu,
 • druga część (około 20 minut) na temat trybu ustawodawczego
 1. spotkanie z posłem na Sejm RP Sławomirem Zawiślakiem
 2. Konkurs wiedzy o Sejmie – pytania przygotowane przez Wszechnicę Sejmową (etap konkursowy wraz ze sprawdzeniem prac oraz ewentualną dogrywką potrwa od 60 do 90 minut)
 3. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród.

 

Regulamin konkursu wiedzy o Sejmie

 

§ 1

 1. 1.    Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa, zwane dalej „Organizatorem”, organizuje konkurs dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych w Zespole Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II
  w Moniatyczach
  (pow. Hrubieszów, woj. lubelskie), pt.:  Konkurs wiedzy o Sejmie.
 2. Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do poszerzenia wiedzy o współczesnym polskim parlamentaryzmie.
 1. Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w Moniatyczach (woj. lubelskie), w dniu 05.06.2017r. (poniedziałek) godz. 11.00.
 1. Konkurs organizowany jest z inicjatywy i we współpracy z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Panem Sławomirem Zawiślakiem.
 1. Pod słowem „konkurs” rozumie się konkurs przeprowadzony w dniu 05.06.2017r.
 2. Konkurs będzie częścią wykładu wyjazdowego realizowanego w Zespole Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach w dniu 05.06.2017r. Wykłady dotyczyć będą współczesności polskiego parlamentaryzmu, zadań i funkcji Sejmu
  i Senatu, trybu ustawodawczego oraz architektury sejmowej.
 1. Informacji dotyczących konkursu udziela Biuro Poselskie Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Sławomira Zawiślaka.

§ 2

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów 15 szkół gimnazjalnych Powiatu Hrubieszowskiego zaproszonych przez Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Sławomira Zawiślaka.
 2. Udział w konkursie oraz podanie przez uczestników danych osobowych są całkowicie dobrowolne.
 3. Zaproszona szkoła wybiera spośród uczniów swoją reprezentację składającą się
  z 3 uczniów – na ustalonych przez siebie, wewnętrznych zasadach. Każdy z uczniów, który reprezentuje szkołę startuje jako indywidualny uczestnik konkursu. Ogólna liczba uczniów biorących udział w konkursie nie powinna przekroczyć 45.
 4. 5.  Zadanie konkursowe polegać będzie na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę
  w szczególności z zakresu współczesności polskiego parlamentaryzmu, zadań i funkcji Sejmu i Senatu oraz trybu ustawodawczego.
 1. Zgłoszenie uczestników konkursu następuje poprzez ustne lub pisemne potwierdzenie udziału uczniów szkoły w konkursie, najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem konkursów. Zgłoszenia przyjmuje: Zespół Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach, tel. 846 918 034, 785 555 034, szkolamoniatycze@wp.pl.

6. Test sprawdzający jest testem wyboru, w którym tylko jedna odpowiedź spośród proponowanych odpowiedzi jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik konkursu otrzyma jeden punkt, natomiast za każdą nieprawidłową odpowiedź uczestnik konkursu utraci jeden punkt. W przypadku uzyskania przez dwoje lub więcej uczestników konkursu takiej samej liczby punktów decyduje liczba punktów uzyskanych za prawidłowe odpowiedzi.

W sytuacji, kiedy dwoje lub więcej uczestników konkursu uzyska taką samą liczbę punktów i liczbę punktów uzyskanych za prawidłowe odpowiedzi podczas testu sprawdzającego, Organizator przeprowadzi dogrywkę. Zadaniem uczestników dogrywki będzie rozwiązanie drugiego, krótszego testu wiedzy (z zakresu tematyki wyszczególnionej w § 2 ust. 5). Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik konkursu otrzyma jeden punkt, natomiast za każdą nieprawidłową odpowiedź uczestnik konkursu utraci jeden punkt. W przypadku uzyskania przez dwoje lub więcej uczestników konkursu takiej samej liczby punktów decyduje liczba punktów uzyskanych za prawidłowe odpowiedzi. W przypadku uzyskania przez dwoje lub więcej uczestników dogrywki takiej samej liczby punktów i takiej samej liczby punktów uzyskanych za prawidłowe odpowiedzi podczas dogrywki, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ponownej dogrywki.

Zadaniem uczestników ponownej dogrywki będzie rozwiązanie testu wiedzy
(z zakresu tematyki wyszczególnionej w § 2 ust. 5). Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik konkursu otrzyma jeden punkt, natomiast za każdą nieprawidłową odpowiedź uczestnik konkursu utraci jeden punkt. W przypadku uzyskania przez dwoje lub więcej uczestników konkursu takiej samej liczby punktów decyduje liczba punktów uzyskanych za prawidłowe odpowiedzi. W przypadku uzyskania przez dwoje lub więcej uczestników ponownej dogrywki takiej samej liczby punktów i takiej samej liczby punktów uzyskanych za prawidłowe odpowiedzi podczas ponownej dogrywki, Organizator przeprowadzi losowanie.

7. W skład jury wchodzą: pracownicy Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu oraz wybrani nauczyciele szkół, w których zostanie przeprowadzony konkurs.

8.Ogłoszenie listy laureatów nastąpi w dniu przeprowadzenia konkursu,
05.06.2017r., w szkołach, w których konkurs został przeprowadzony.

 

§ 3

 1. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się po rozstrzygnięciu konkursu w Zespole Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Moniatyczach, w dniu 05.06.2017r.
 2. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca będzie nagroda ufundowana przez Marszałka Sejmu.
 3. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca będzie nagroda ufundowana przez Marszałka Sejmu. 
 4. Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca będzie nagroda ufundowana przez Marszałka Sejmu.
  1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i materiały promocyjno-edukacyjne Sejmu.
  2. Wszystkie zespoły szkolne otrzymają narody książkowe ufundowane przez Posła
   na Sejm RP Pana Sławomira Zawiślaka.

§ 4

 1. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r.
  o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 2. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

 

źródło: Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka