27 września 2023

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Mircze

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych montażem kolektorów słonecznych i zakupem oraz instalacją kotłów na biomasę w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Mircze” – na spotkanie informacyjne dotyczące zasad uczestnictwa w dniu 23 marca 2016 roku (środa) w Gminnym Ośrodku Kultury w Mirczu.

Reklamy

 

Początek spotkania o godzinie 16:00.

Podczas spotkania przedstawione zostaną ogólne zasady i możliwości uzyskania dofinansowania na realizację indywidualnych instalacji solarnych i kotłów na biomasę, udzielana będzie także pomoc przy wypełnianiu ankiet, które stanowią załącznik doDeklaracji uczestnictwa w projekcie.

Reklamy

Przypominamy, że Deklarację uczestnictwa wraz z niezbędnymi załącznikami (zarówno na montaż kolektorów i kotłów na biomasę) należy złożyć w terminie do 31 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy Mircze, pok. 105 – Sekretariat. Druk deklaracji, ankiety, Regulamin i inne dokumenty  dostępne są w Urzędzie Gminy Mircze pok. 207 (II piętro) lub na stronie internetowej Gminy Mircze – www.mircze.pl.

Gmina Mircze, jako potencjalny wnioskodawca, wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie z wnioskiem o dofinansowanie projektupolegającego na zakupie i montażu dla zgłoszonych do uczestnictwa w projekcie, istniejących budynków mieszkalnych położonych na terenie gminy, instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach RPO WL na lata 2014-2020, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE – w sytuacji kiedy do Urzędu Gminy Mircze wpłynie minimalnie 150Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Reklamy

Mała liczba zgłoszeń powoduje brak efektywności kosztowej wniosku o dofinansowanie. W tym przypadku projekt nie zostanie przygotowany, a zaliczki zwrócone zostaną zgłaszającym, na podstawie oświadczeń zawartych w Deklaracjidotyczących rachunku bankowego, na który ma być zwrócona kwota zaliczki.

 

 

UG Mircze